Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii


Kawalerowie Odznaczenia


 • Dr n. med. Mieczysław Baryluk
 • Dr n. med. Andrzej Bednarek
 • Dr n. med. Jacek Bendek
 • Dr n. med. Jerzy Białecki
 • Doc. dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
 • Dr n. med. Jerzy Biedrzycki
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Bielawski
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Bieniek
 • Dr n. med. Leon Birn
 • Dr hab. n. med. Janusz Bronarski
 • Dr n. med. Adam Caban
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński
 • Prof. dr hab. n. med. Szymon Dragan
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz
 • Dr n. med. Sławomir Dudko
 • Dr hab. n. med. Julian Dutka
 • Prof. dr hab. n. med. Artur Dziak
 • Dr n. med. Janusz Garlicki
 • Prof. dr hab. n. med. Edward Golec
 • Prof. dr hab. n. med. Robert Granowski
 • Lek. med. Marek Hawranek
 • Prof. dr hab. n. med. Antoni Hlavaty
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kalewski
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 • Dr n. med. Henryk Konik
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
 • Prof. dr hab. n. med. Romuald Kreczko
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński
 • Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kuś
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski
 • Dr n. med. Stanisław Łukawski
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
 • Prof. dr hab. n. med. Witold Marciniak
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Mazurkiewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz
 • Dr n. med. Marcin Milecki
 • Dr n. med. Mariusz Nowak
 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
 • Dr n. med. Jerzy Przybyszewski
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pucher
 • Prof. dr hab. n. med. Witold Ramotowski
 • Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Rąpała
 • Prof. Joseph Schatzker
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Serafin
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
 • Dr n. med. Ludwik Straszecki
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Synder
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szulc
 • Dr hab. n. med. Mirosław Śmiłowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Trzaska
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall
 • Prof. dr hab. n. med. Edward Warda
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierusz-Kozłowska
 • Dr n. med. Piotr Wojciechowski
 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Wróblewski
 • Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki


Medal im. Prof. Wiktora Degi


Regulamin

Załącznik do Uchwały
z dnia 21 września 2007 r.
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


Regulamin nadawania Medalu im. Wiktora Degi
przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

 1. Medal jest nadawany jako wyraz szczególnego uznania za wybitne osiągnięcia dla polskiej i światowej ortopedii i rehabilitacji.
 2. Medal ma kształt koła o średnicy 7 centymetrów. Wykonany jest z brązu. Przedstawia na awersie podobiznę Profesora Wiktora Degi z napisem:
  PROFESOR WIKTOR DEGA 1896 - 1995r.
  Na rewersie jest napis:
  POLSKIE TOWARZYSTWO ORTOPEDYCZNE I TRAUMATOLOGICZNE
 3. Medal nadaje Kapituła Medalu.
 4. W skład Kapituły wchodzą: członkowie ścisłego Zarządu Głównego PTOiTr. oraz Kierownicy Klinik Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 5. Kapituła wybiera ze swojego grona Kanclerza Kapituły, jego zastępcę i sekretarza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Funkcję Kanclerza Kapituły pełnić można najwyżej przez dwie kolejne kadencje. Członkiem i sekretarzem Kapituły można być przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Kadencja Kapituły odpowiada kadencji Zarządu Głównej PTOiTr.
 7. Kanclerz Kapituły przewodniczy Kapitule, organizuje jej pracę, oraz reprezentuje Kapitułę na zewnątrz.
 8. Uchwały Kapituły zapadają w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów regulaminowego składu Kapituły. Posiedzenia Kapituły są poufne i niejawne.
 9. Kapituła nadaje medale raz w okresie kadencji Zarządu Głównego PTOiTr. w liczbie nie większej niż 2.
 10. Członkostwo w PTOiTr. nie jest warunkiem koniecznym do wyróżnienia Medalem.
 11. Wnioski o nadanie Medalu mogą składać członkowie honorowi i zwyczajni PTOiTr. Wniosek o wyróżnienie Medalem nie może być zgłoszony przez osobę bezpośrednio zainteresowaną.
 12. Wniosek o wyróżnienie Medalem powinien zawierać podstawowe dane oraz charakterystykę kandydata, a także szczegółowe omówienie jego działalności i osiągnięć w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Do wniosku mogą być dołączone materiały potwierdzające te osiągnięcia.
 13. Wnioski można składać do Kapituły w ciągu trwania jej kadencji. Kapituła analizuje wnioski podczas swej kadencji lecz ostateczną decyzję powinna podjąć nie później niż 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków PTOiTr., tak aby można było w odpowiednim czasie zawiadomić wyróżnionych Laureatów.
 14. Wnioski rejestruje sekretarz Kapituły w Księdze Wniosków, a wyniki obrad są protokołowane.
 15. Kapituła rozpatruje wszystkie złożone wnioski. Z wniosków pozytywnie zaopiniowanych Kapituła wybiera 2 Kandydatów.
 16. O pozytywnym zaopiniowaniu wniosku decyduje bezwzględna liczba głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Kanclerza Kapituły. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 17. Wręczenie Medalu wraz z Dyplomem odbywa się podczas uroczystości otwarcia zebrania PTOiTr. w warunkach zapewniających uroczysty charakter tego aktu. Dyplom opatrzony jest podpisem Kanclerza Kapituły i w miarę możliwości, wszystkich pozostałych członków Kapituły.
 18. Informacja o przyznaniu medalu jest podana do wiadomości publicznej wraz z umieszczeniem sylwetki Laureata w Czasopiśmie Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej oraz na stronie internetowej PTOiTr. Kanclerz Kapituły powierza redakcję tych tekstów osobie zgłaszającej wniosek lub też innej osobie.
 19. Kapituła prowadzi przez swego sekretarza Księgę ewidencyjną osób, którym nadano Medal.
 20. Środki finansowe na wykonanie Medalu i Dyplomu zapewnia Zarząd Główny PTOiTr. 

Uchwała z dnia 21 września 2007 r.
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
w sprawie Regulaminu nadania Medalu im. Wiktora Degi

§ 1

Uchwala się Regulamin nadawania Medalu im. Wiktora Degi o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezesowi Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kawalerowie Odznacznia

 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Król
 • Prof. dr hab. n. med. Lesław Łabaziewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Stefan Malawski
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall


Medal im. Prof. Adama Grucy


Regulamin

Załącznik do Uchwały
z dnia 12 grudnia 2007 r.
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


Regulamin nadawania Medalu im. Adama Grucy
przez
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

 1. Medal jest nadawany jako wyraz szczególnego uznania za wybitne osiągnięcia dla polskiej i światowej ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 2. Medal ma kształt koła o średnicy 7 centymetrów. Wykonany jest z brązu. Przedstawia na awersie podobiznę Profesora Adama Grucy z napisem:
  PROFESOR ADAM GRUCA 1893-198
  Na rewersie jest napis:
  POLSKIE TOWARZYSTWO ORTOPEDYCZNE I TRAUMATOLOGICZNE 
 3. Medal nadaje Kapituła Medalu.
 4. W skład Kapituły wchodzą: członkowie ścisłego Zarządu Głównego PTOiTr. oraz aktualnie urzędujący Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Warszawie, który pełni z urzędu funkcję Kanclerza Kapituły.
 5. Kanclerz Kapituły przewodniczy Kapitule, organizuje jej pracę oraz reprezentuje Kapitułę na zewnątrz.
 6. Uchwały Kapituły zapadają w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów regulaminowego składu Kapituły. Posiedzenia Kapituły są poufne i niejawne.
 7. Kapituła nadaje medale raz w okresie kadencji Zarządu Głównego PTOiTr. w liczbie nie większej niż 2
 8. Członkostwo w PTOiTr. nie jest warunkiem koniecznym do wyróżnienia Medalem.
 9. Wnioski o nadanie Medalu mogą składać członkowie honorowi i zwyczajni PTOiTr. Wniosek o wyróżnienie Medalem nie może być zgłoszony przez osobę bezpośrednio zainteresowaną.
 10. Wniosek o wyróżnienie Medalem może dotyczyć jedynie osoby obywatelstwa polskiego i powinien zawierać podstawowe dane oraz charakterystykę kandydata, a także szczegółowe omówienie jego działalności i osiągnięć w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Do wniosku mogą być dołączone materiały potwierdzające te osiągnięcia.
 11. Wnioski można składać do Kapituły w ciągu trwania jej kadencji. Kapituła analizuje wnioski podczas swej kadencji lecz ostateczną decyzję powinna podjąć nie później niż 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków PTOiTr., tak aby można było w odpowiednim czasie zawiadomić wyróżnionych Laureatów.
 12. Wnioski rejestruje sekretarz Kapituły w Księdze Wniosków, a wyniki obrad są protokołowane. Funkcję sekretarza Kapituły sprawuje sekretarz Zarządu Głównego PTOiTr.
 13. Kapituła rozpatruje wszystkie złożone wnioski. Z wniosków pozytywnie zaopiniowanych Kapituła wybiera 2 Kandydatów.
 14. O pozytywnym zaopiniowaniu wniosku decyduje bezwzględna liczba głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Kanclerza Kapituły. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 15. Wręczenie Medalu wraz z Dyplomem odbywa się podczas uroczystości otwarcia Zjazdu PTOiTr. w warunkach zapewniających uroczysty charakter tego aktu. Dyplom opatrzony jest podpisem Kanclerza Kapituły i Prezesa PTOiTr.
 16. Informacja o przyznaniu medalu jest podana do wiadomości publicznej wraz z umieszczeniem sylwetki Laureata w Czasopiśmie Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej oraz na stronie internetowej PTOiTr. Kanclerz Kapituły powierza redakcję tych tekstów osobie zgłaszającej wniosek lub też innej osobie.
 17. Kapituła prowadzi przez swego sekretarza Księgę ewidencyjną osób, którym nadano Medal.
 18. Środki finansowe na wykonanie Medalu i Dyplomu zapewnia Zarząd Główny PTOiTr. 

Uchwała z dnia 12 grudnia 2007 r.

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w sprawie Regulaminu nadawania Medalu im. Adama Grucy

§ 1

Uchwala się Regulamin nadawania Medalu im. Adama Grucy o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się aktualnemu Prezesowi Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kawalerowie Odznaczenia

 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Bielawski
 • Prof. dr hab. n. med. Stefan Bołoczko
 • Dr hab. n. med. Tomasz Goryński
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki
 • Prof. dr hab. n. med. Antoni Hlavaty
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kalewski
 • Prof. dr hab. n. med. Alicja Kiepurska-Branicka
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 • Prof. dr hab. n. med. Romuald Kreczko
 • Dr n. med. Zbigniew Krynicki
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kuś
 • Prof. dr hab. n. med. Stefan Malawski
 • Prof. dr hab. n. med. Witold Marciniak
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Modrzewski
 • Prof. dr hab. n. med. Witold Ramotowski
 • Prof. dr hab. n. med. Józef Szczekot
 • Prof. dr hab. n. med. Witold Szulc
 • Prof. dr hab. n. med. Donat Tylman
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall
 • Prof. dr hab. n. med. Ignacy Wośko
 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Wróblewski