Historia Towarzystwa na przestrzeni lat Strona 1 z 1

Historia PTOiTr

Historia PTOiTr 16.02.2021

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


Kalendarium

 

1903

Ireneusz Wierzejewski, późniejszy założyciel Towarzystwa, rozpoczyna studia lekarskie na uniwersytecie w Gryfii, następnie w Berlinie i Würtzburgu, a od 1907 roku w Monachium.


1907

Praktykuje u profesora Fritza Langego w Monachium.

 

14 czerwca 1908 roku

Ireneusz Wierzejewski zdaje egzamin lekarski w Monachium.


1 sierpnia 1909

Podejmuje pracę u profesora Konrada Biesalskiego w Berlińsko-Brandenburskim Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Kalek.

 

1910

Ireneusz Wierzejewski poznaje Helenę Gąsiorowską. Zapada decyzja o stworzeniu nowoczesnego szpitala ortopedycznego w Poznaniu.

 

1911

Utworzenie Fundacji mającej realizować organizację szpitala.


3 marca 1911

Podpisanie umowy między Towarzystwem Dobroczynnym Charitas a Ireneuszem Wierzejwskim, która określiła cele działalności szpitala i powołała dr. Ireneusza Wierzejewskiego na stanowisko naczelnego lekarza.


3 kwietnia 1913

Otwarcie szpital o nazwie Poznański Zakład Ortopedyczny im. Bronisława Saturnina Gąsiorowskiego.
Gmach Poznańskiego Zakładu Ortopedycznego im. Bronisława Saturnina Gąsiorowskiego (1913 r.).


4 kwietnia 1923

Ireneusz Wierzejewski zostaje mianowany profesorem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego i kierownikiem pierwszej w Polsce Kliniki Ortopedycznej, która mieściła się w budynku Poznańskiego Zakładu Ortopedycznego im. B. S. Gąsiorowskiego na zasadzie unii personalnej.
W Klinice pracowali kolejno zatrudniani: Michał Groblewski, Ludwik Niczyperowicz, Franciszek Raszeja, Wiktor Dega, Roman Zieliński, Józef Wolszczan.


Kwiecień 1928

Podczas Zjazdu Towarzystwa Chirurgicznego w Krakowie utworzony zostaje Tymczasowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, przewodniczącym zostaje Ireneusz Wierzejewski

 

10 listopada 1928

Podpisany zostaje w Poznaniu akt założycielski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego. Pod aktem założycielskim Towarzystwa podpisy składają: Ireneusz Wierzejewski, Michał Grobelski, Henryk Cetkowski, Franciszek Raszeja i Wiktor Dega.Akt założycielski - skan oryginału

 

17 listopada 1928

Pierwszy Zjazd Ortopedów Polskich. Przyjeżdża wielu znanych specjalistów, między innymi: S. Rechniowski, A. Leśniowski, W. Łapiński, A. Wojciechowski, J. Zaremba, M. Epsztejn, T. Wisniewski, M. Latkowski, A. Zalewski. A. Gruca.

Na walnym zebraniu dochodzi do uchwalenia statut Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, a na pierwszego przewodniczącego zo­staje wybrany Ireneusz Wierzejewski. Na zjeździe, staraniem Wierzejew­skiego, ukazuje się pierwszy numer Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej – w zamyśle oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa.

Uczestnicy I Zjazdu Ortopedów Polskich. Poznań, 17 listopad 1928 rok. Siedzą od lewej: P. Grucowa, S. Rechniowski, I. Wierzejewski, A. Leśniowski, W. Łapiński, P. Nowicka. Stoją od lewej I rząd: nieznany, M. Grobelski, J. Zaorski, nieznany, M. Kosiński, K. Opacki, nieznany, Z. Obrębski, Z. Nowakowski, A. Janik, A. Wojciechowski. Stoją od lewej II rząd: J. Zaremba, M. Epsztejn, T. Wisniewski, M. Latkowski, W. Dega, K. Kessel, F. Raszeja, A. Zalewski. Stoją od lewej III rząd: Z. Wałczyński, R. Zieliński, Z. Dziembowski, nieznany, H. Cetkowski, S. Sawicki, A. Gruca. Stoją od lewej IV rząd: Witkowski, nieznany, nieznany, L. Kalina.


8 marca 1930

W wieku 49 lat umiera profesor Ireneusz Wierzejewski. Siedzibę Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego przeniesiono do Warszawy, gdzie pracował ówczesny wiceprezes Wacław Łapiński. Kierował on Towarzystwem przez kolejne 2 lata do II Zjazdu Naukowego.


27 wrze­śnia 1929

II Zjazd PTO odbył się w Wilnie. Tematem wiodącym było „wrodzone zwich­nięcie biodra”.


1931

III Zjazd PTO w Warszawie, poświęcony złamaniom szyjki kości udowej.


1933

IV Zjazd PTO we Lwowie, a tematami przewodnimi były „opieka nad kalekami w Polsce” oraz „operacje wytwór­cze stawów sztywnych”. Podczas tego Zjazdu zmieniono nazwę z Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego (PTO) na Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne (PTOiTr).


1936

V Zjazdu PTOiTr w Warszawie i dotyczył „leczenia nieswoistych i gruźliczych spraw zapal­nych kręgosłupa” i „protezowania w Polsce”.


1938
VI Zjazdu w Po­znaniu na 10-lecie Towarzystwa. Tematami głównymi były: „choroba He­inego-Medina” oraz „złamania śródszpikowe”. Przez okres dziesięciolecia liczba członków Towarzystwa wynosiła 86 osób. Z upływem lat powstawać oddziały regionalne PTOiTr w Po­znaniu i Warszawie. Prezesem Towarzystwa wybrano profeso­ra Adama Grucę (1938). W tym samym roku Gruca zapropo­nował organizowanie „Dni Ortopedycznych” na wzór istnieją­cych wówczas we Francji „Journeés Orthopedicues”.

1928-1939
Po śmierci Wierzejewskiego prezesa­mi Towarzystwa byli kolejno: Wacław Łapiński, Adolf Wojciechowski i Adam Gruca. W tym okresie funkcję Redaktorów Naczelnych „Chi­rurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej” pełnili: Ireneusz Wierzejewski i Franciszek Raszeja.

1939-1945
II wojna światowa przerwała działalność PTOiTr i uniemożliwiła wydanie ostatnich w 1939 roku zeszytów Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej.

1946 
VII Zjazdu PTOiTr w Gdyni.

Po wojnie wznowiła działanie Klinika Ortopedyczna w Pozna­niu (1945) oraz powstały nowe Kliniki w Warszawie (1948), Bytomiu (1952), Gdańsku (1953), Lublinie (1954), Krakowie (1957), Wrocławiu (1957), Łodzi (1964), Szczecinie (1976), Bia­łymstoku (1976), Sosnowcu (1988) i Katowicach (2000).


Po wojnie odbyło się 36 Zjazdy Naukowych To­warzystwa: 1946 – Gdynia, 1948 – Kraków, 1950 – Warszawa, 1952 – Poznań, 1954 – Bytom, 1956 – Warszawa, 1959 – Gdańsk, 1963 – Lublin, 1965 – Lublin, 1966 – Łódź, 1968 – Poznań, 1970 – Katowice, 1972 – Warszawa, 1974 – Kraków, 1976 – Gdańsk, 1978 – Poznań (50-lecie PTOiTr), 1980 – Wrocław, 1982 – Lublin, 1984 – Łódź, 1986 – Poznań, 1988 – Warszawa, 1990 – Szczecin, 1992 – Gdańsk, 1994 – Wrocław, 1996 – Lublin, 1998 – Łódź, 2000 – Kraków, 2002 – Bydgoszcz, 2004 – Szczecin, 2006 – Katowice, 2008 – Poznań, 2010 – Warszawa, 2012 – Rzeszów, 2014 – Wrocław, 2016 – Lublin, 2018 – Kraków. Kolejnymi Prezesami byli: Adam Gruca, Wiktor Dega, Zyg­munt Ambros, Stefan Łukasik, Marian Garlicki, Gabryel Wejs­flog, Alfons Senger, Donat Tylman, Stanisław Piątkowski, Stefan Malawski, Witold Szulc, Józef Szczekot, Andrzej Wal, Kazimierz Rąpała, Tadeusz Gaździk i Wojciech Marczyński, Paweł Małdyk, Damian Kusz, Marek Synder, Leszek Romanowski, Tomasz Mazurek.

W okresach międzyzjazdowych odbywają się Dni Orto­pedyczne na których lekarze ośrodków regionalnych prezen­tują swoje zawodowe osiągnięciami i doświadczenia. 
Pierwsze Dni Ortopedyczne odbyły się w 1947 roku w Łodzi.

W skład PTOiTr wchodzą następujące oddziały: Dolno­śląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Poznański, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko Mazurski, Zachodniopomorski, Łódzki i Sekcje: Spondyloortopedii, Reumoortopedii, Orto­pedii Dziecięcej, Ortopedii Onkologicznej, Chirurgii Ręki, Chirurgii Barku i Łokcia, Chirurgii Kolana Artroskopii i Trau­matologii Sportowej, Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej i Osteosyntezy, Polskie Towarzystwo Kręgosłupowe (Polish Spine Society), Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa.

2017
Powołanie oficjalnego Programu Edukacyjnego PTOiTr, mającego na celu podnoszenie poziomu kształcenia.

2020
Planowany Zjazd PTOiTr, który maił odbyć się w Gdańsku w 2020 roku, został odwołany z powodu pandemii koronawirusa.