Proponowane zmiany w Statucie PTOiTr  

[PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE  – SIERPIEŃ 2022]

 [PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE W PLIKU PDF] 


Statut

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

 [STATUT W PLIKU PDF]


Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, w skrócie PTOiTr., zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą m. st. Warszawa.

Miejscem pracy Zarządu Głównego jest aktualne miejsce pracy Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.

§3

Towarzystwo ma charakter naukowo-dydaktyczny. Przedmiotem zainteresowania Towarzystwa jest dziedzina medycyny obejmująca rozpoznanie, zapobieganie, leczenie i rehabilitację wad, chorób i uszkodzeń narządu ruchu oraz inne dziedziny nauki wspierające rozwój ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

§4

1.    Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną, a jego działalność opiera się na pracy społecznej członków.

2.    Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub przekazywać określone zadania do realizacji w drodze umów cywilnoprawnych podmiotom trzecim.

§5

Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych i sekcji naukowych.

§6

1.    Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak.

2.    „Towarzystwo ma prawo do posiadania oficjalnego portalu internetowego. Portal służy do realizacji celów statutowych oraz komunikacji z członkami Towarzystwa.”

 §7

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o pokrewnym charakterze i celach działania.

Cele Towarzystwa i sposoby realizacji

§8

Celem Towarzystwa jest:

1.    Dążenie do zrzeszenia lekarzy zainteresowanych zagadnieniami ortopedii, traumatologii i usprawniania narządu ruchu oraz innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu.

2.    Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych i zachęcanie do pracy naukowej.

3.    Współdziałanie w specjalizacji i dokształcaniu członków Towarzystwa, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami.

4.    Udzielanie pomocy członkom w ich pracy zawodowej i naukowej.

5.    Współpraca z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej, mediami i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, organizacyjnych i zasad finansowania procedur w reprezentowanej specjalności.

6.    Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, propagowanie wiedzy ortopedycznej i traumatologicznej wśród innych specjalności oraz współpraca z innymi towarzystwami w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych.

7.    Organizowanie współpracy naukowej i specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej ortopedii i traumatologii narządu ruchu za granicą.

§9

Cele te realizuje Towarzystwo przez:

1.    Organizowanie co dwa lata Zjazdów Naukowych.

2.    Organizowanie w latach międzyzjazdowych środowiskowych “Dni Ortopedycznych".

3.    Organizowanie zebrań naukowych, sympozjów, dyskusji okrągłego stołu i innych form działalności szkoleniowo-naukowej.

4.    Organizowanie konkursów naukowych oraz popieranie działalności naukowej wszystkich, a szczególnie młodych członków Towarzystwa.

5.    Wydawanie czasopisma pt. „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska" oraz popieranie działalności wydawniczej o tematyce ortopedycznej i traumatologicznej.

6.    „Opracowywanie schematów właściwego postępowania lekarskiego w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz prowadzenie edukacji poprzez portal internetowy Towarzystwa”.

7.    Występowanie z opiniami, wnioskami naukowymi i organizacyjnymi dotyczącymi problemów ortopedii i traumatologii polskiej oraz członków Towarzystwa do władz, samorządu lekarskiego i innych stowarzyszeń.

8.    Opracowywanie schematów właściwego postępowania lekarskiego w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Członkowie Towarzystwa; ich prawa i obowiązki

§10

Członkami Towarzystwa mogą być:

1.    lekarze specjaliści w zakresie: ortopedii i chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz specjaliści pierwszego stopnia i lekarze w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie, łącznie zwani dalej ortopedami,

2.    lekarze innych specjalności, inne osoby fizyczne zainteresowane problematyką narządu ruchu – w przypadku członków honorowych i wspierających oraz osoby prawne – w przypadku członków wspierających.

§11

W skład towarzystwa wchodzą członkowie:, nadzwyczajni, zwyczajni, seniorzy, honorowi, korespondenci i członkowie wspierający.

 §12

1. Członkiem zwyczajnym może zostać lekarz, który spełnia łącznie poniższe warunki:

·     posiada obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo innego Państwa,

·     posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce,

·     jest specjalistą ortopedą lub specjalistą innej specjalności zgodnie z & 10 pkt. 1,

·     spełni wymogi wynikające z ust. 2 niniejszego paragrafu.

·     przyjęty przez Zarząd Oddziału na podstawie deklaracji.

2. Kandydat staje się członkiem zwyczajnym Towarzystwa po akceptacji przez Prezesa Zarządu Oddziału lub przez jego zastępcę wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który musi być przesłany pocztą lub drogą e-mailową („skan” formularza) do Zarządu Oddziału oraz po opłaceniu składki członkowskiej za dany rok. Formularz zgłoszeniowy udostępniany jest na stronie internetowej Towarzystwa. Wniosek składany jest elektronicznie przez platformę i akceptowany przez Prezesa Oddziału

3. Członek zwyczajny ma prawo: czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa, uczestniczenia we wszystkich zebraniach naukowo-dydaktycznych i imprezach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z postanowień statutu.

§13

1.    Członkiem nadzwyczajnym może być obywatel polski lub innego państwa, posiadający prawo wykonywania zawodu w Polsce, specjalista l stopnia i lekarz specjalizujący się w ortopedii i traumatologii lub zainteresowany zagadnieniami ortopedii i traumatologii, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.    Kandydat staje się członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa po akceptacji przez Prezesa Zarządu Oddziału lub przez jego zastępcę wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który musi być przesłany pocztą lub drogą e-mailową („skan” formularza) do Zarządu Oddziału oraz po opłaceniu składki członkowskiej za dany rok. Formularz zgłoszeniowy udostępniany jest na stronie internetowej Towarzystwa. Wniosek składany jest elektronicznie przez platformę i akceptowany przez Prezesa Oddziału

3.    Członek nadzwyczajny po uzyskaniu tytułu specjalisty może stać się członkiem zwyczajnym po spełnieniu wymogów określonych w §12 punkt 1 i 2.

4.    Członek nadzwyczajny posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

5.    Aktualna lista członków nadzwyczajnych w Oddziale Terenowym Towarzystwa jest prowadzona przez Sekretarza Zarządu Oddziału i przekazywana w formie mailowej raz w roku do Sekretarza Zarządu Głównego, który przygotowuje listę członków całego Towarzystwa.

 

§14

1.    Członkiem seniorem zostaje na własną prośbę, złożoną do właściwego Prezesa Zarządu Oddziału, członek Towarzystwa, który przeszedł na emeryturę lub stałą rentę inwalidzką.

2.    Po ukończeniu 70 roku życia uzyskuje się automatycznie status członka seniora.

3.    Członkowie seniorzy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego i są zwolnieni od uiszczania składek członkowskich oraz opłat zjazdowych.

§15

1.    Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub dla rozwoju ortopedii i traumatologii polskiej. Kandydata na członka honorowego zgłasza Zarząd Główny lub Prezes oddziału terenowy do Zarządu Głównego, który po jego akceptacji zgłasza kandydaturę na Walne Zgromadzenie Członków

2.    Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich i opłat zjazdowych.

3.    Członkostwa honorowego może pozbawić jedynie Walne Zebranie Członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

§16

1.    Członkiem korespondentem może być lekarz, obywatel innego państwa, który czynnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym.

2.    Członka korespondenta powołuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Oddziału lub sekcji naukowej złożony za pośrednictwem Zarządu Głównego.

3.    Członek korespondent nie posiada uprawnień wynikających z postanowień statutu, w szczególności w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.    Tytułu członka korespondenta może pozbawić jedynie Walne Zebranie Członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego.

§17

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która w pisemnym zgłoszeniu zadeklaruje stałą, roczną składkę na cele Towarzystwa.

2.    Uchwałę o przyjęciu na członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny.

3.    Członek wspierający ma prawo korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa.

4.    Członkostwo ustaje po dwuletnim okresie niepłacenia zadeklarowanych składek.

5.    Członek wspierający nie posiada uprawnień wynikających z postanowień statutu w szczególności w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego.

§18

  1. Członkowie Towarzystwa są obowiązani do:

a.      przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz i regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,

b.       aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,

c.       przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,

d.      regularnego opłacania składek członkowskich, o ile obowiązek ten wynika z postanowień niniejszego Statutu.

  1. Członkostwo, w tym nadzwyczajne w każdym przypadku ustaje na skutek:

a.      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie właściwemu Zarządowi Oddziału,

b.       śmierci członka,

c.        wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania wyrokiem Sądu Lekarskiego na karę zawieszenia (na czas zawieszenia) bądź utraty prawa wykonywania zawodu oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.,

d.       skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Towarzystwie,

e.       skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich co najmniej za okres dwóch lat. Za termin wpłaty przyjmuję się datę 1 stycznia za dany rok.

  1. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa na członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego, po uprzednim wystąpieniu z przyczyny wymienionej w § 18 ust. 2 punkt a i d, wymaga postępowania jak w przypadku pierwszorazowego przyjęcia (§ 12 punkt 2 i §13 punkt 2). W razie ustania członkostwa z przyczyny wskazanej w § 18 ust. 2 punkt e, członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne może być wznowione po opłaceniu zaległych składek członkowskich. Jeśli przerwa w opłacaniu składki trwa dłużej niż dwa lata, wznowienie członkostwa wymaga postępowania jak w przypadku pierwszorazowego przyjęcia (§12 punkt 2 i §13 punkt 2).
  2. Istnienie po stronie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych zaległości w opłatach członkowskich za dany rok na dzień 1 stycznia powoduje zawieszenie danego członka w prawach wyborczych (zarówno czynnych jak i biernych) do czasu uregulowania wszystkich zaległości, z tym jednakże, że uregulowanie zaległości w okresie krótszym niż 30 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powoduje, iż odwieszenie praw wyborczych następuje dzień po zamknięciu obrad tego Zgromadzenia.
  3. Od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego.

Organy Towarzystwa

§19

1.    Organami Towarzystwa są:

·     Walne Zebranie Członków,

·     Zarząd Główny,

·     Rada Konsultacyjna,

·     Główna Komisja Rewizyjna,

·     Sąd Koleżeński.

2.    Kadencja wybieranych organów Towarzystwa trwa dwa lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zgodnie z wymogami §22 punkt a i b Statutu, a rozpoczęcie działalności z dniem 1 stycznia najbliższego roku.

3.    Uchwały wybieranych organów Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej czwartej osób uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Oddziału) są ważne, jeżeli Zebranie zostało prawidłowo zwołane. Uchwały nie przewidziane w porządku obrad mogą być podejmowane, chyba że podjęciu takiej uchwały sprzeciwi się co najmniej połowa obecnych na Zebraniu osób z głosem stanowiącym.

4.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych wybieralnych władz Towarzystwa.

5.    Członkowie władz Towarzystwa, z wyjątkiem Redaktora Naczelnego „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej", mogą piastować jednoimienną funkcję we władzach tylko jedną kadencję.

6.    Członkowie Towarzystwa nie mogą jednocześnie pełnić dwóch funkcji w organach Towarzystwa. Ograniczenie to nie dotyczy funkcji w organach Towarzystwa z funkcją przedstawiciela w EFORT i SICOT.

§20

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Główny. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§21

Uprawnienia Walnego Zebrania Członków obejmują:

·     uchwalenie głównych kierunków merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa,

·     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

·     podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

·     podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny,

·     uchwalanie wysokości składek członkowskich i budżetu Towarzystwa na następne dwa lata,

·     wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Głównego, Prezesa Elekta Zarządu Głównego, Sekretarza Zarządu Głównego, Skarbnika Zarządu Głównego, dwóch członków Zarządu Głównego.

·     wybór i odwołanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

·     uchwalanie zmian statutu,

·     nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego i członka korespondenta,

·     zatwierdzanie miejsca, terminu i tematyki zjazdów naukowych i innych imprez o charakterze ogólnokrajowym,

·     rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez Zarząd Główny, Radę Konsultacyjną, Główną Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński, zarządy oddziałów, sekcji naukowych lub poszczególnych członków,

·     rozstrzyganie o pozbawieniu członkostwa na wniosek Sądu Koleżeńskiego,

·     zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych,

·     powoływanie jednego z dwóch przedstawicieli Towarzystwa w EFORT.

§22

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania w tym przedmiocie przy obecności:

·     w terminie pierwszym – co najmniej jednej czwartej osób uprawnionych do głosowania,

·     w terminie drugim – bez względu na liczbę obecnych, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zebrania Członków, uprawniony organ wyznacza drugi termin Zebrania, nie wcześniej jednak niż w 10 minut po pierwszym terminie.

§23

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział:

·     członkowie nadzwyczajni, zwyczajni, honorowi i emerytowani – z głosem stanowiącym,

·     członkowie korespondenci, wspierający i zaproszeni goście "- z głosem doradczym,

·     członkowie ustępujących władz – z głosem doradczym w kwestiach ich dotyczących.

§24

1.    Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co dwa lata i jest zwoływane przez Zarząd Główny. Zarząd Główny zawiadomi członków Towarzystwa przynajmniej na sześć tygodni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania na oficjalnym portalu internetowym Towarzystwa.

2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wspólny wniosek prezesa, prezesa elekta i prezesa poprzedniej kadencji, sekretarza i skarbnika, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na wniosek co najmniej trzech Zarządów Oddziałów lub stu członków Towarzystwa, złożony na piśmie do Zarządu Głównego. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie przed upływem trzech miesięcy od złożenia wniosku, zawiadamiając członków Towarzystwa na oficjalnym portalu internetowym Towarzystwa przynajmniej na sześć tygodni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu i tematyce, dla której zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

3.    Przygotowanie i organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków poza obowiązkiem zawiadomienia, który określony został w ust. 2, obciąża wnioskodawców zwołania Zebrania.

Zarząd Główny

§25

1.    Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa w zakresie nie zastrzeżonym przez statut lub obowiązujące przepisy dla innych organów, co nie uchybia uprawnieniom Walnego Zebrania Członków.

2.    Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes, który reprezentuje Zarząd w stosunku do innych osób, o ile statut nie stanowi inaczej. Sekretarz Zarządu Głównego jest uprawniony do prowadzenia korespondencji w imieniu Zarządu Głównego, pod kierunkiem Prezesa.

§26

1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

·     Prezes,

·     Prezes Elekt,

·     Prezes Poprzedniej Kadencji,

·     Sekretarz,

·     Skarbnik,

·     dwóch członków zwyczajnych Zarządu,

·     aktualny Redaktor Naczelny „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej ",

·     przedstawiciel młodych lekarzy specjalizujący się w ortopedii i traumatologii narządów ruchu

2. Prezes Elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym Towarzystwa zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie ponownego wyboru) Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji.

3. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym Towarzystwa staje się automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie ponownego wyboru) członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji, jako Prezes Poprzedniej Kadencji.

3a. Stałym Członkiem Zarządu jest (bez dokonywania przez Walne Zebranie wyboru) Redaktor Naczelny „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej” (dalej: Redaktor Naczelny), który wybierany jest przez komitet redakcyjny. W przypadku ustania pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego (z powodu rezygnacji, odwołania lub śmierci) do Zarządu Głównego wchodzi automatycznie nowo wybrany przez komitet redakcyjny Redaktor Naczelny. Funkcję Redaktora Naczelnego może pełnić członek senior.

4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, bez możliwości reelekcji na to samo stanowisko.

5. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Prezesa w trakcie trwania kadencji, obowiązki Prezesa przejmuje Prezes Elekt, a w przypadku niemożności przejęcia przez niego powyższych obowiązków, wówczas wyboru Prezesa dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do tego czasu obowiązki Prezesa wykonuje Prezes Poprzedniej Kadencji.

6. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Sekretarza lub Skarbnika Zarząd Główny na wniosek Prezesa powołuje nowe osoby na wakujące stanowisko.

7. Wybór pierwszego Prezesa Elekta Zarządu Głównego następuje na pierwszym Walnym Zebraniu Członków po wejściu w życie zmienionej treści regulacji odnoszącej się do Zarządu Głównego Towarzystwa.

8. Przedstawiciel młodych lekarzy w chwili wyboru do Zarządu Głównego nie może mieć więcej niż 35 lat.

§27

Do zadań Zarządu Głównego Towarzystwa należy:

·     kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

·     zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień nadanych przez Walne Zebranie,

·     organizowanie co dwa lata Zjazdów naukowych przez powoływanie przewodniczących komitetów organizacyjnych, komisji naukowych, referentów tematów głównych, proponowanie terminów, tematyki i miejsca zjazdów.

·     ustalanie z właściwymi władzami zasady udziału Towarzystwa w krajowych, międzynarodowych i zagranicznych zjazdach i imprezach naukowych,

·     przyjmowanie członków wspierających, rozstrzyganie odwołań członków od decyzji zarządów oddziałów w sprawach pozbawienia członkostwa,

·     powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji, komitetów, komisji, itp. oraz nadzorowanie ich działalności,

·     rozpatrywanie odwołań członków, oddziałów, sekcji naukowych.

·     przyjmowanie wniosków i opiniowanie programów specjalizacji w porozumieniu z nadzorem krajowym,

·     rekomendowanie Ministrowi Zdrowia oraz samorządowi lekarskiemu kandydatów na konsultanta krajowego i ekspertów krajowych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Narodowemu Funduszowi Zdrowia

·     występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego, w sprawach nagród i odznaczeń państwowych, powoływanie do instytucji naukowych i społecznych o charakterze ogólnokrajowym,

·     powoływanie składu Komitetu Redakcyjnego “Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej",

·     powoływanie komisji problemowych do opracowania i rozwiązywania istotnych zagadnień dla ortopedii polskiej,

·     powoływanie jednego z dwóch przedstawicieli Towarzystwa w EFORT

·     powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Polskiej Grupy Narodowej SICOT, wybieranego w sposób tajny spośród członków Towarzystwa należących do SICOT.

·     nadzorowanie działalności oficjalnego portalu internetowego Towarzystwa §28

1.    Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

3.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 5 członków Zarządu.

4.    Prezes Zarządu może zapraszać na zebrania Zarządu osoby spoza składu Zarządu, które uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym.

5.    Zebrania Zarządu Głównego mogą odbywać się również w formie telekonferencji za pomocą urządzeń porozumiewania się na odległość

Rada Konsultacyjna

§29

1.    Rada konsultacyjna jest organem doradczym Zarządu Głównego.

2.    W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą członkowie Towarzystwa wybrani przez Zarząd Główny.

3.    Rada Konsultacyjna może wypowiadać się we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zarządu Głównego. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej są zwoływane przez Prezesa Zarządu Głównego w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na rok.

4.    Prezes Zarządu Głównego może zaprosić na posiedzenie Rady Konsultacyjnej również osoby spoza grona członków tego organu. Osoby takie uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.

 

Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński

 §30

1.    W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzą trzej członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wyłaniają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.    Zastępcy członków wchodzą automatycznie w skład Komisji, w przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji członka Komisji w kolejności wg liczby głosów uzyskanych w czasie wyborów.

 §31

1.    Główna Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2.    Główna Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, a na Walnym Zebraniu Członków przedstawia sprawozdanie i występuje z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

3.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§32

1.    Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.    Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów między członkami wynikłych w obrębie Towarzystwa i rozpoznaje sprawy natury zawodowej, moralnej i honorowej oraz sprawy na wniosek Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów czy sekcji.

3.    Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu Głównego, które może uchylić orzeczenie Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie musi być przekazane Zarządowi Głównemu w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§33

Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński działają na podstawie szczegółowych regulaminów zatwierdzonych przez Walne Zebranie.

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej

§ 33a

1.       „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej” jest oficjalnym periodykiem Polskie Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

  1. Skład Komitetu Redakcyjnego jest zatwierdzany przez Zarząd Główny.
  2. Komitet Redakcyjny w głosowaniu tajnym wybiera spośród własnych członków Redaktora Naczelnego.
  3. Redaktor Naczelny wchodzi w skład Zarządu Głównego Towarzystwa.
  4. Komitet Redakcyjny odpowiedzialny jest za wszystkie sprawy związane z przygotowywaniem i wydawaniem „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej”.

Oddziały Terenowe

§34

Zarząd Główny na wniosek co najmniej 12 członków zwyczajnych Towarzystwa zgłoszony na piśmie może powołać Oddział Terenowy Towarzystwa, zwany dalej Oddziałem, w danej miejscowości – wyznaczając tymczasowego przewodniczącego, który organizuje zebranie członków Oddziału i przeprowadza wybór zarządu.

§35

Obszar działalności oddziału i siedzibę ustala Zarząd Główny.

 

§36

Zarząd Oddziału Jest zobowiązany w terminie 14 dni od chwili ukonstytuowania się powiadomić Zarząd Główny i organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę oddziału, podając skład zarządu i adres siedziby.

§37

Władzami oddziału są:

1.    Walne Zebranie Członków Oddziału,

2.    Zarząd Oddziału,

3.    Komisja Rewizyjna Oddziału.

§38

Walne Zebranie Członków Oddziału:

1.    Uchwala kierunki działania Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,

2.    Ocenia pracę Zarządu i udziela lub odmawia mu absolutorium po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej,

3.    Dokonuje wyboru i odwołuje członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4.    Rozpatruje wnioski władz Oddziału i Jego członków.

§39

1.    Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.    Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co dwa lata przed upływem kadencji Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału zawiadomi Członków Oddziału przynajmniej na 6 tygodni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu i porządku obrad.

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemne żądanie 10 procent członków Oddziału, nie później niż 3 miesiące od zgłoszenia wniosku o konieczności zwołania takiego zebrania.

4.    Zarząd Oddziału zawiadomi Członków Oddziału, na oficjalnym portalu internetowym Towarzystwa www.ptoitr.pl przynajmniej na 6 tygodni przed terminem nadzwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu i tematyce obrad.

5.    Przygotowanie i organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków poza obowiązkiem zawiadomienia, który określony został w ust. 4, obciąża wnioskodawców zwołania Zebrania.

6.    Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału w tym przedmiocie, przy obecności:

·     w terminie pierwszym – co najmniej jednej czwartej osób uprawnionych głosowania,

·     w terminie drugim – bez względu na liczbę obecnych, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

7.    W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zebrania Członków, uprawniony organ wyznacza drugi termin Zebrania nie wcześniej jednak niż w 10 minut po pierwszym terminie.

§40

1.    Zarząd Oddziału składa się z Prezesa, Prezesa Elekta, Prezesa Poprzedniej Kadencji, Sekretarza, Skarbnika i członka zwyczajnego Zarządu, wybieranych w sposób tajny.

2.    Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje wyboru i odwołania Prezesa, Prezesa Elekta, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Oddziału oraz członka zwyczajnego.

3.    Kadencja władz Oddziału trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 stycznia najbliższego roku.

4.    W oddziałach liczących więcej niż 40 członków, piastowanie poszczególnych funkcji w Zarządzie nie może trwać dłużej niż jedną kadencję.

5.    W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji osoby pełniącej funkcje w Zarządzie Oddziału zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy §26 niniejszego statutu.

6.    Wybór pierwszego Prezesa Elekta Zarządu Oddziału następuje na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Oddziału po wejściu w życie zmienionej treści regulacji odnoszącej się do Zarządu Oddziału Towarzystwa.

§41

1.    Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

2.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§42

Działalność Zarządu Oddziału obejmuje:

·     realizowanie statutowej działalności Towarzystwa,

·     organizowanie działalności naukowej i szkoleniowej na swoim terenie lub we współpracy z innymi oddziałami,

·     przyjmowanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych,

·     przedkładanie Zarządowi Głównemu w wyznaczonym terminie corocznych sprawozdań z działalności Oddziału, wnioskowanie do Zarządu Głównego w sprawach Oddziału i Towarzystwa oraz przekazywanie Zarządowi Głównemu w zakreślonym terminie 50% składek członkowskich.

§43

1.    Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybieranych na Walnym Zgromadzeniu, którzy wybierają z kolei spośród siebie przewodniczącego. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej oddziału, a w zakres jej działania wchodzi kontrola całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2.    W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Oddziału jej skład uzupełniany jest na wniosek pozostałych członków Komisji spośród członków Oddziału. Tą drogą można uzupełnić skład Komisji tylko jednokrotnie.

§44

1. Prezes i Skarbnik Zarządu Oddziału Terenowego Towarzystwa działający łącznie mają prawo do podejmowania czynności faktycznych i prawnych oraz składania, a także odbierania w imieniu Towarzystwa oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z działalnością tego Oddziału Terenowego i w zakresie znajdujących się w dyspozycji Oddziału środków pieniężnych, w tym w szczególności do:

·     dokonywania wszelkich czynności z zakresu zwykłego zarządu, które okażą się konieczne w związku z działalnością Oddziału,

·     dokonywania czynności prawnych i faktycznych związanych z prowadzeniem działalności Oddziału,

·     zakładania oraz likwidacji rachunków bankowych w wybranym przez siebie banku oraz do dokonywania na nich operacji,

·     przechowywania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji dotyczącej działalności Oddziału.

2. Wymienione czynności nie obejmują czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, które należą do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa, a w szczególności czynności polegających na:

·     sprzedaży całości lub części mienia należącego do Towarzystwa,

·     obciążaniu całości lub części mienia należącego do Towarzystwa,

·     zaciąganiu zobowiązań dotyczących działalności Oddziału, których celem nie jest wykonywanie zwykłego zarządu.

 

Sekcje Naukowe

§45

Dla rozwijania kierunkowych zainteresowań członków w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu mogą być tworzone sekcje naukowe o charakterze ogólnokrajowym.

§46

Zarząd Główny może powołać sekcję naukową na pisemny wniosek co najmniej 20 członków zwyczajnych Towarzystwa. Wyznacza tymczasowego przewodniczącego sekcji, który dobiera sobie sekretarza i zwołuje zebranie organizacyjne sekcji, która dokonuje w sposób tajny wyboru władz sekcji.

§47

Sekcje naukowe działają na podstawie regulaminów ustalających władze sekcji, tryb ich wyboru, odwołania, uzupełniania składu i sukcesji funkcji przewodniczącego w przypadku jego zgonu, odwołania lub rezygnacji.

§48

Władze sekcji są zobowiązane do powiadomienia drogą pocztową lub mailową Zarząd Główny o wszystkich zmianach w działalności sekcji.

§49

Działalność sekcji wspomaga i rozszerza działalność Towarzystwa. Nie może ona podważać autorytetu Towarzystwa i zaburzać także realizacji jego celów.

Majątek Towarzystwa

 §50

Majątek Towarzystwa składa się z majątku ruchomego, nieruchomego oraz funduszy, które stanowią:

·     składki członkowskie,

·     dotacje, subwencje, darowizny,

·     wpłaty z działalności statutowej,

·     przychody z organizacji Zjazdów i Dni Ortopedycznych oraz naukowych wydarzeń pod Patronatem PTOiTr., 

·     przychody z działalności portalu internetowego.

§51

Prezes Zarządu Głównego i Skarbnik Zarządu Głównego działający łącznie, mają prawo do podejmowania czynności faktycznych i prawnych oraz składania, a także odbierania w imieniu Towarzystwa oświadczeń woli. Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału Terenowego w zakresie wskazanym w §44 statutu są uprawnieni Prezes i Skarbnik Zarządu Oddziału działający łącznie.

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§52

Uchwalę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 

w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§53

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony majątek.

 

[STATUT W PLIKU PDF] 


KRS: 0000122867

NIP: 5321720864

Adres: ul. Lindleya 4 (02-005 Warszawa)