Regulamin
38 Dni Ortopedycznych 12-14 września 2019 r.
Pałac i Folwark Łochów ul. Marii Konopnickiej 1 kod 07-130 Łochów

 • §1. Postanowienia ogólne
 • 1.1 38 Dni Ortopedyczne, zwane w dalszej części Regulaminu „Dniami” odbędą się w dniach 12-14 września 2019 r. w Pałacu i Folwark Łochówul. Marii Konopnickiej 1,07-130 Łochów zwane w dalszej części regulaminu „Obiektem”.
 • 1.2 Dni Ortopedyczne obsługuje firma LPT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 126/128, NIP 7282740006 zwana w dalszej części Biurem Organizacyjnym, działająca na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego z siedzibą przy ul. Lindley 4
 • 1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Dniach i obowiązują wszystkich Uczestników.
 • 1.4 Uczestnikami Dni są lekarze ortopedzi, lekarze innych specjalności, instrumentariusze, studenci i inne osoby związane zawodowo z tematyką Dni oraz przedstawiciele wystawców.
 • 1.5 W ramach Dni odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne, wystawa firm farmaceutycznych oraz firm medycznych.
 • 1.6 Oficjalny serwis internetowy Dni znajduje się pod adresem www.ptoitr.pl/dniorto-2019
 • 1.7 Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Dniach.
 • 1.8 Za udział w Dniach Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne zgodnie z zasadami ustalonymi przez Izbę Lekarską.
 • 1.9 Koszt udziału w Dniach, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 • §2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa w Dniach
 • 2.1 Warunkiem udziału w Dniach jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Dni http://ptoitr.pl/dniorto-2019/rejestracja bądź osobiście w recepcji kongresowej w dniach trwania Dni tj. 12-14 września 2019 r.
 • 2.2. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Dniach za pośrednictwem serwisu internetowegoptoitr.pl/dniorto-2019 upływa 31 sierpnia 2019 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa jedynie osobiście w recepcji kongresowej.
 • 2.3 Opłatę za udział w Dniach przy rejestracji w recepcji kongresowej należy uregulować na miejscu gotówką lub kartą płatniczą.
 • 2.4 Biuro Organizacyjne zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej liczby Uczestników oraz wcześniejszego zakończenia rejestracji.
 • 2.5 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Dniach. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Dniach winna być dokonana w formie elektronicznej na adres
 • 2.6 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Dniach:
 • a) gdy Biuro Organizacyjne otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 dniu przed rozpoczęciem Dni, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty, jednakże pomniejszona ona będzie o 25% wartości całości wpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.
 • b) gdy Biuro Organizacyjne otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30 dniu przed rozpoczęciem Dni lub później, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w Dniach.
 • 2.7 Uczestnik Dni przyjmuje do wiadomości, że Dni transmitowane będą online za pośrednictwem internetu (streaming), filmowany i fotografowany przez Organizatora oraz, że osoby, które wykupiły dostęp do Dni online będą mogły odtwarzać zarejestrowany materiał również po zakończeniu Dni.
 • 2.8 Biorąc udział w Dniach Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i możliwość rozpowszechniania przez LPT Group sp. z o.o. i PTOiTR wizerunku i wypowiedzi utrwalonych podczas Dni w postaci fotografii cyfrowej i nagrania video, samodzielnie lub w połączeniu z innymi osobami, w celu informowania o przedmiocie działalności i organizowanych wydarzeniach, poprzez umieszczanie w mediach internetowych (m.in. strona www, Facebook, LinkedIn, w tym jako linki), zamieszczanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych LPT Group sp. z o.o. i PTOiTR (np. broszury, foldery). Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Dniach. Zgoda nie jest ograniczona w czasie ani terytorialnie.
 • §2a Polityka Prywatności
 • 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Organizator Konferencji – LPT Group Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Gdańskiej 126/128, 90-521 Łódź, email: dniorto2019@ptoitr.pl , tel. +48 572 485 785
 • 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych oraz organizacyjnych związanych z Dniami pod nazwą 38 Dni Ortopedyczne. Przetwarzane dane osobowe to imię, nazwisko, nr PWZ, dane kontaktowe (w tym adres email) podane w formularzu rejestracyjnym Dni, jak również adres IP oraz dane z plików cookies zbierane za odrębną zgodą użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej Dni.
 • 3. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 Ust. 1 a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – na podstawie zgody w zakresie przetwarzania wizerunku, art. 6 Ust. 1 b) RODO - gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – w celu rejestracji i uczestnictwa w Konferencji i rozliczenia opłat, na podstawie art. 6. Ust. 1 f) RODO- gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej - w celu przekazania danych uczestników zaufanym partnerom biznesowym Dni, zapewnienia jej sprawnej i bezpiecznej organizacji oraz marketingu bezpośredniego usług Administratora, jak również na podstawie art. 6 Ust 1 c) RODO – gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – m.in. w celu spełnienia obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych.
 • 4. Prawnie uzasadnione interesy Administratora to wszystkie działania związane z marketingiem i organizacją Dni, który jest sponsorowany przez jego partnerów biznesowych, jak również marketing bezpośredni Administratora. Administrator ogranicza udostępnienie danych uczestników jedynie do Partnerów wymienionych na stronie Dni http://ptoitr.pl/dniorto-2019
 • 5. Odbiorcami danych mogą być zaufani Partnerzy Administratora, o których mowa jest powyżej, jak również podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora w celach wsparcia organizacji Dni (np. podmioty świadczące usługi PR, IT i księgowe).
 • 6. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, w przypadku obowiązku prawnego administratora – przez czas trwania obowiązku, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora lub stron trzecich – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, w tym związanego z ewentualnymi roszczeniami, to jest do ich przedawnienia.
 • 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu i ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub zawartej umowy.
 • 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres email: dniorto2019@ptoitr.pl lub wysłanie listu na adres Administratora podany powyżej. Dane uzyskane za odrębną zgodą z plików cookies mogą być profilowane w celach marketingowych.
 • 9. Podanie danych w zakresie wskazanym w Formularzu jest warunkiem uczestniczenia w Dniach
 • 10. W razie zastrzeżeń do przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 11. Administrator traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa, w tym art. 32. RODO środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • 12. W szczególności, za pomocą szyfrowania Administrator zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.
 • 13. Na stronie internetowej Dni i w aplikacjach Administrator używa technologii, takich jak pliki cookie, localstorage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Ustawienia mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Konferencji.
 • §3 Ceny i warunki płatności
 • 3.1 Warunki płatności za uczestnictwo w Dniach zamieszczone są w niniejszym regulaminie zaś ceny na stronie internetowej Dni pod adresem www.ptoitr.pl/dniorto-2019
 • 3.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Dniach.
 • 3.3 Prawo do obniżonej stawki opłaty przysługuje wyłącznie tym członkom PTOiTR, którzy w momencie rejestracji mają opłacą w regulaminowym terminie składkę roczną PTOITR za 2019 r. W przypadku członków PTOiTR, którzy nie opłacą składki członkowskiej lub opłacą ją po terminie, opłata będzie naliczana tak jak w przypadku osób niebędących członkami PTOiTR. Osoby nie będące członkami PTOiTR w tym przedstawiciele firm, którzy opłacają udział lekarzom opłacają udział zgodnie z tabelą opłat zatwierdzoną przez ZG PTOiTR Zgodnie ze Statutem PTOiTR Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. Wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona m.in. od daty dokonania przelewu.
 • §4 Definicje kategorii uczestników
 • 4.1 Lekarze w trakcie specjalizacji zobowiązani są do przesłania kopii pierwszej strony karty specjalizacji podpisanej przez Kierownika Kliniki/Oddziału, w którym prowadzona jest specjalizacja. Opłata musi zostać wpłacona indywidualnie z prywatnego konta bankowego.
 • 4.2 Lekarze ortopedzi będący członkami PTOiTR – stawki uczestnictwa obowiązują dla lekarzy dokonujących płatności indywidualnie, z prywatnego konta bankowego pod warunkiem terminowego dokonania opłaty członkowskiej PTOiTR za rok 2019.
 • 4.3 Osoby nie będące członkami PTOiTR lub członkowie, którzy w wymaganym terminie nie dokonali opłaty członkowskiej za rok 2019, a także przedstawiciele firm medycznych, jak i przedstawiciele tych firm, którzy chcą opłacić uczestnictwo lekarza w Dniach.
 • §5 Reklamacje Uczestników Dni Ortopedycznych
 • 5.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Dni wobec Biura Organizacyjnego Dni powinny być zgłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania Dni w recepcji kongresowej lub elektronicznie, w dowolnym terminie przed rozpoczęciem Dni, wysyłając maila z tematem „Reklamacja” na adres:dniorto2019@ptoitr.pl
 • 5.2 Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.
 • 5.3 Po zakończeniu Dni reklamacje nie będą rozpatrywane.
 • §6 Zgłaszanie prac (abstraktów)
 • 6.1 Doniesienia ustne i plakaty zgłoszone w formie abstraktów, będą przedmiotem oceny i kwalifikacji Komitetu Naukowego. Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje prezentacji ustnych lub plakatowych spełniające poniższe kryteria.
 • 6.2 Zgłoszenia abstraktu można dokonać do dnia 30 kwietnia 2019 roku poprzez formularz on-line dostępny na stronie www.ptoitr.pl/dniorto-2019 W zakładce "zgłaszanie prac" należy wypełnić wszystkie wymagane pola, a następnie wysłać zgłoszenie abstraktu. Przed wysłaniem abstrakt można modyfikować. Obydwa streszczenia (polskie i angielskie) nie mogą przekroczyć jednej strony formatu A4.
 • Pola wymagane do wypełnienia:
  - tytuł abstraktu w języku polskim
  - tytuł abstraktu w języku angielskim
  - dane osobowe zgłaszającego,
  - autor/autorzy,
  - osoba prezentująca (w przypadku prezentacji ustnej),
  - instytucja/instytucje,
  - wprowadzenie,
  - materiał i metoda,
  - wyniki,
  - wnioski.
 • 6.3. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu abstraktu osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Autorzy, których prace zostaną zakwalifikowane przez Komitet Naukowy, zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą elektroniczną (e-mailem) do dnia 30 maja 2019 roku. Wraz z potwierdzeniem zostaną przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji. Informacje o zakwalifikowanych abstraktach znajdą Państwo po 30 maja 2019 roku na stronie internetowej www.ptoitr.pl/dniorto-2019/. W przypadku problemów z przesłaniem abstraktu za pomocą formularza należy skontaktować się z Biurem Organizacyjnym, e-mail: dniorto2019@ptoitr.pl
 • 6.4. Każdy autor prac jest zobligowany do zgłoszenia uczestnictwa w Dniach, dokonania opłaty oraz zapoznania się z oświadczeniem umieszczonym na stronie internetowej Dnidotyczącym archiwizacji, przetwarzania i publikacji materiałów edukacyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczenie brzmi:
 • „Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystanie zdjęć oraz materiału video z moim wizerunkiem oraz napisanego przeze mnie referatu wygłoszonego podczas 38 Dni Ortopedycznych oraz na zamieszczenie go na łamach portalu internetowego PTOiTR (www.ptoitr.pl). Zgoda obejmuje również prawo do obróbki, utrwalania i powielania w/w materiałów na potrzeby serwisu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 • 6.5 Materiały edukacyjne, o których mowa w pkt. 6.1 po wyrażaniu zgody przez autorów będą publikowane na portalu edukacyjnym PTOiTR
 • 6.6 Brak zastrzeżenia ze strony autorów dot. wykorzystania materiałów, oznacza zgodę na ich publikację na portalu edukacyjnym (na stronie PTOiTR www.ptoitr.pl/dniorto-2019).
 • 6.7 Zastrzeżenia prosimy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: dniorto2019@ptoitr.pl
 • § 8 Ogólne warunki dotyczące wystawy firm podczas Zjazdu
 • 8.1 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w wystawie firm to 28 luty 2019 r. Zgłoszenia nadesłane po 28 lutym 2019 będą rozpatrywane przez Biuro Organizacyjne w miarę posiadania wolnej powierzchni wystawienniczej. Miejsce wystawy: Pałacu i Folwark Łochów ul. Marii Konopnickiej 1 i 10 07-130 Łochów
 • 8.2 Wystawca zobowiązany jest do przesłania wypełnionego oraz podpisanego formularza Umowy – Zgłoszenia udziału i zamówienia powierzchni wystawienniczej („Zamówienie”) na adres: wp@lptg.pl
 • 8.3 Biuro Organizacyjne podejmuje się organizacji wystawy po akceptacji Zamówienia i powiadomieniu o tym Wystawcy drogą elektroniczną.
 • 8.4 Biuro Organizacyjne zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn do dnia 30 czerwca 2019 r.
 • 8.5 Dla Wystawców polskich walutą płatności jest złoty polski.
 • 8.6 Za termin dokonania wpłat przyjmuje się datę wpływu środków na konto Biura Organizacyjnego
 • 8.7 Cena najmu powierzchni wystawienniczej obejmuje: czynsz najmu, koszt zużycia prądu w trakcie trwania Dni. Cena nie obejmuje kosztów przyłącza prądowego oraz kosztów budowy i wyposażenia stoiska oraz innych usług zamówionych odrębnie przez Wystawcę. Cennik usług dodatkowych zawiera "UMOWA - zgłoszenia udziału i zamówienia powierzchni wystawienniczej
 • 8.8 Wszelkie opłaty winny być uiszczane w nieprzekraczalnych terminach podanych w Zamówieniu.
 • 8.9 Faktura za złożone Zamówienie zostanie wystawiona nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty lub daty wykonania usługi.
 • 8.10 Jeżeli zachodzi sytuacja, że Wystawca zamawiający powierzchnię wystawienniczą nie będzie płatnikiem (adresatem faktury), to należy o tym fakcie powiadomić Biuro Organizacyjne przy składaniu Zamówienia, załączając pisemną zgodę płatnika oraz wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury zgodnie z polskim prawem podatkowym.
 • 8.11 Jeżeli umowa zaliczana jest do obrotu z zagranicą w rozumieniu polskiego prawa dewizowego, oferta zapłaty w walucie polskiej dokonywana przez podmioty krajowe tytułem wyręczenia podmiotu zagranicznego, nie będzie przyjęta.
 • 8.12 Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na konto Biura Organizacyjnego podane w Zamówieniu
 • 8.13 Koszty banku płatnika ponosi płatnik.
 • 8.14 W przypadku rezygnacji z udziału w Wystawie żadne wpłaty nie będą zwracane.
 • 8.15 W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia udziału przez Biuro Organizacyjne, zgłaszającemu przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot. Nie przysługują natomiast inne roszczenia z tego tytułu.
 • 8.16 Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z projektów zabudowy powierzchni wystawienniczej, warunków organizacyjno-technicznych terenu wystawy oraz ewentualnych życzeń Wystawcy, do których w miarę możliwości Biuro Organizacyjnepostara się dostosować.
 • 8.17 Minimalna wielkość stoiska to 4 m2.
 • 8.18 Biuro Organizacyjne zastrzega sobie prawo zmiany - lokalizacji stoiska oraz powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwią realizację życzeń Wystawcy.
 • 8.19 Udostępnienie powierzchni przez Wystawcę innemu Wystawcy może nastąpić tylko za pisemną zgodą Biura Organizacyjnego po przedstawieniu pisemnego wniosku.
 • 8.20. W przypadku, gdy Wystawca dokonuje zabudowy wynajętej powierzchni wystawienniczej we własnym zakresie, obowiązuje go „Regulamin techniczny budowy stoisk”.
 • 8.21. Montaż stoisk będzie możliwy w dn. 11.09.2019 od godz. 14:00, 12.09.2019 od 7:00-15:00.Demontaż stoisk: 14.09.2019 w ciągu 1 godziny od zakończenia Dni do godz. 22.00.
 • 8.21.1 Przekroczenie ustalonych wyżej terminów montażu i demontażu przez Wystawców, wiązać się będzie z karą w wysokości 500 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.
 • 8.22 Transport, wyładunek, rozpakowanie, montaż, demontaż, spakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów wystawowych wykonywane są przez Wystawcę na jego koszt i ryzyko. Wszystkie towary przesyłane przez Wystawcę powinny być odpowiednio oznakowane i prawidłowo zaadresowane:
 • Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Pałac i Folwark Łochów ul. Marii Konopnickiej 1 i 10, kod 07-130 Łochów z dopiskiem 38 Dni Ortopedyczne 12-14 września 2019
 • 8.22.1 Przesyłki, o których wyżej mowa będą odbierane jedynie w okresie trwania Dni.
 • 8.23 Wystawcy powinni ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie wystawowym na swój własny koszt i ryzyko.
 • 8.23.1 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób, ubytki, uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów przed, podczas oraz po imprezie, niezależnie od okoliczności.
 • 8.23.2 Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, eksplozją, zalaniem, przerwą w dostawie prądu, wody oraz siłą wyższą.
 • 8.23.3 Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu Dni.
 • 8.23.4 Jakiekolwiek działanie sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i niezgodne z zasadami ujętymi w ofercie zezwala Organizatorowi na zerwanie umowy, a Wystawca traci prawo do roszczenia z tytułu strat.
 • 8.23.5 Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie budynków, umeblowania, instalacji dokonane przez jego przedstawicieli oraz każdą osobę zatrudnioną przez niego bezpośrednio i pośrednio.
 • 8.24 W celu zachowania bezpieczeństwa ogólnego imprez organizowanych na terenach zewnętrznych i wewnętrznych wCentrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Pałacu i Folwarku Łochów w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. Nr 81 poz. 351) i innych obowiązujących aktów normatywnych zakazuje się:
 • - Używania i stosowania ognia otwartego.
  - Palenia tytoniu w całym obiekcie poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami.
  - Używania sprzętu gaśniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  - Włączania do sieci energetycznej w obiekcie urządzeń elektroenergetycznych bez uprzedniego uzgodnienia z Pracownikami technicznej obsługi obiektu i Biura Organizacyjnego
  - Blokowania dojść i wyjść ewakuacyjnych i przejezdności dróg wewnętrznych oraz dróg ppoż. wokół nich.
  - Wnoszenia alkoholu na tereny obiektu
  - Wnoszenia na teren obiektu materiałów niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu ogólnemu uczestników imprezy.
 • 8.24.1. Stosowanie jako dodatkowego środka wyrazu organizowanej imprezy materiałów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych dopuszcza się wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach,ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne, bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty i zaświadczenia. Nie wolno stosować takich materiałów jak bambus, sitowie itp., które paląc się eksplodują.
 • 8.25 Materiały reklamowe mogą być rozdawane przez Wystawcę jedynie na jego własnym stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca to normalnego toku pracy pozostałych uczestników.
 • 8.25.1 Reklama i działania promocyjne poza stoiskiem Wystawcy wymagają pisemnej zgody Biura Organizacyjnego oraz będą dodatkowo fakturowane.
 • 8.26 Dla podniesienia rangi Dni Ortopedycznych Biuro Organizacyjne w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym i Naukowym zaprasza osoby znaczące dla środowiska, a koszty z tym związane rozłożone są na wszystkich uczestników Wystawy.
 • 8.26.1 Organizator rozsyła zaproszenia do kompetentnych organizacji i osób w Polsce i zagranicą.
 • 8.26.2 Zamówione Identyfikatory oraz materiały informacyjne zostaną przekazane Wystawcy w momencie rejestracji.
 • 8.27 Program Dni otrzyma każdy opłacony uczestnik 38 Dni Ortopedycznych
 • 8.27.1 Treść reklam zamieszczonych przez Wystawców w programie Zjazdu winna być zgodna z obowiązującym Prawem Farmaceutycznym (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z 6 września 2001 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych z późniejszymi zmianami).
 • 8.27.2 W przypadku, kiedy treść reklamy uznana zostanie za niezgodną z obowiązującym przepisami, Biuro Organizacyjne nie będzie ponosiło z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wystawcy wszelkich kosztów, które poniesie w związku z tym faktem.
 • 8.28 Wszelkie reklamacje dotyczące wystawy winny być zgłaszane w czasie trwania wystawy do Biura Organizacyjnego i potwierdzone w formie pisemnej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia wystawy. Po upływie tego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane. Jakakolwiek reklamacja nie zwalnia Wystawcy od terminowej płatności kwot, o których mowa jest w Zamówieniu.
 • 8.29 Ustne porozumienia zawierane pomiędzy Wystawcami a przedstawicielami Biura Organizacyjnego oraz wszelkie decyzje z nich wynikające wymagają potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 8.30 Wszyscy uczestnicy wystawy zobowiązani są do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego regulaminu. Uczestnicy winni nieprzestrzegania tych warunków ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty poniesione z tego tytułu przez Biuro Organizacyjne i osoby trzecie.
 • 8.31 Biuro Organizacyjne zastrzega sobie prawo - w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych - do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia imprezy. Wystawcy nie przysługuje wówczas prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub redukcji opłat za uczestnictwo w imprezie.
 • 8.32 Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu udziału w wystawie oraz prac, dostaw i usług zlecanych do Biura Organizacyjnego przez Wystawców poddaje się orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Biura Organizacyjnego.
 • § 9 Ogólne warunki techniczne budowy stoisk
 • 9.1. Projekt oraz realizacja zabudowy na wynajętej powierzchni wystawienniczej, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej winna być zgodna z obowiązującymi normami wykonania.
 • 9.2. Do dnia 30.06.2019 r. Wystawcy są zobowiązani do przesłania do Biura Organizacyjnego projektu planowanego stoiska.
 • 9.3. Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty, przewody, środki transportu oraz wszystkie inne urządzenia winny odpowiadać obowiązującym normom o warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 9.4 Uruchamianie maszyn i urządzeń nieodpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez osoby nieuprawnione jest zabronione.
 • 9.5 Przy demonstrowaniu maszyn lub urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel.
 • 9.6 Projektowane konstrukcje wysokościowe powyżej 2,5 m wymagają przedłożenia rysunków konstrukcyjnych i obliczeń statycznych, dokonanych przez uprawnione osoby.
 • 9.7 Elementy zabudowy nie mogą przekraczać granicy przyznanej powierzchni wystawienniczej.
 • 9.8 Przeszklone elementy zabudowy muszą posiadać pełen dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości min. 30 cm od posadzki.
 • 9.10 Minimalna szerokość ciągów komunikacyjnych winna wynosić 2,5 m.
 • 9.11 Zabrania się na terenach obiektu wykonywania w ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych jakichkolwiek stałych lub przenośnych reklam, konstrukcji bądź ustawiania eksponatów.
 • 9.12 Zabrania się naruszania struktury posadzek, ścian stropów, oraz wprowadzania innych zmian w obiekcie (np. klejenie lub malowanie na ścianach i posadzkach) bez uprzedniego uzgodnienia z Biurem Organizacyjnym.
 • 9.13 Biuro Organizacyjne jest uprawnione do wstrzymania budowy stoisk oraz usunięcia zabudowy na koszt uczestnika, jeśli jest ona wykonana niezgodnie z w/w wymogami.
 • 9.14 Elementy drewniane, wykładzina, tkaniny oraz inne materiały palne użyte do budowy stoiska winny posiadać stosowne atesty o uodpornieniu ogniowym i winny być okazane Biuru Organizacyjnemu.
 • 9.15 Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia majątku na terenie obiektu wymagają przywrócenia zniszczonych elementów do stanu pierwotnego na koszt uczestnika.
 • 9.16 Zabrania się pracy silników wysokoprężnych wewnątrz budynku w Obiekcie.
 • § 10. Warunki budowlano- montażowe i BHP
 • 10.1 Poniższe przepisy obowiązują uczestników imprez organizowanych na terenach Obiektu, najemców, użytkowników obiektu oraz wykonawców robót na terenach Obiektu
 • 10.2. Wyżej wymienieni ponoszą osobiście odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników wykonujących roboty na terenach Obiektu Ii odpowiadają osobiście za wszelkie wypadki wynikłe na skutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy ze swej strony, w okresie najmu hali, bądź też w okresie montażu, ekspozycji oraz w czasie najmu terenów targowych.
 • 10.3. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie objętych niniejszymi przepisami, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy, których powinni przestrzegać wszyscy Użytkownicy terenów Obiektu
 • § 11. Warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych
 • 11.1 Biuro Organizacyjne we własnym zakresie zapewnia Wystawcom:
  - oświetlenie ogólne Obiektu
  - możliwość korzystania z sieci i urządzeń elektrycznych Obiektu
 • 11.2. Oświetlenie stoisk wystawienniczych Wystawcy wykonują na własny koszt.
 • 11.3. Do zasilania stoisk i eksponatów w Obiekcie służy sieć elektryczna 230V.
 • 11.4. Wystawcy chcący korzystać z sieci elektrycznej 400V, winni zgłosić ten fakt do Biura Organizacyjnego najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem.
 • 11.5. Jako dodatkową ochronę od porażeń należy stosować samoczynne, szybkie wyłączenie w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia dotykowego wraz z wykorzystaniem połączeń wyrównawczych miejscowych, zgodnie z PN/E-05009.
 • 11.6. Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi oraz wyposażyć w wyłącznik główny.
 • 11.7. Biuro Organizacyjne zastrzega sobie możliwość odpłatnego podłączania instalacji stoiska do urządzeń energetycznych na terenie Obiektu
 • 11.8. Wystawca winien przedstawić Biuru Organizacyjnemu dane techniczne instalacji z określeniem wielkości zapotrzebowania mocy.
 • 11.9. Moc nie powinna przekraczać 100 W na 1 m2 ekspozycji (oświetlenie).
 • 11.10. Wszystkie instalacje elektryczne wykonywane w Obiekcie muszą odpowiadać wymogom Polskiej Normy PN/E-05009 oraz powinny być wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi Przepisami Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych.
 • 11.11. Odpowiedzialność prawna za techniczne wykonanie prac instalacyjnych spoczywa na Wystawcy.
 • 11.12. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian instalacji elektrycznej Obiektu(np. demontaż oświetlenia, przerabianie instalacji elektrycznej itp.).
 • 11.13. Instalacja elektryczna stoisk będzie wyłączana codziennie po zamknięciu obiektu. Jeżeli zachodzi konieczność całodobowego podłączenia niektórych odbiorników, uczestnik wystawy winien powiadomić Biuro Organizacyjne Obiektu o tym fakcie najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Dni.
 • 11.14. Biuro Organizacyjne nie gwarantuje ciągłości dostawy energii elektrycznej i nie ponosi kosztów za straty spowodowane na skutek ewentualnych przerw w dopływie energii.
 • § 12. Postanowienia końcowe
 • 12.1 W przypadku, gdy Dni nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Biura Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 • 12.2 W przypadku, gdy Dni nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od BiuraOrganizacyjnego. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Dniach, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Biuru Organizacyjnemu przez Uczestników Dni.
 • 12.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Dniach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Biura Organizacyjnego.
 • 12.4 Zgłoszenie uczestnictwa w Dniach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Biurem Organizacyjnym
 • 12.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 • 12.6 Dni mają charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504)
 • 12.7 Biuro Organizacyjne nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Dni.
 • 12.8 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Dniami, jak również w miejscach zakwaterowania.
 • 12.9 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowejhttp://ptoitr.pl/dniorto-2019
 • 12.10 Biuro Organizacyjne ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej http://ptoitr.pl/dniorto-2019

Organizator:
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Ortopedii i Traumatologii
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
Kontakt w sprawach naukowych:
Dr n. med. Maciej Płończak
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dni Ortopedycznych PTOiTr – Siedlce / Łochów 2019 r.
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

Kompleksowa obsługa konferencji:
LPT GROUP sp. z o.o.

Kontakt dla uczestników:
Tel.: 572 485 785
E-mail: dniorto2019@ptoitr.pl

Kontakt dla wystawców:
Wojciech Pałgan
Tel.: 512 447 047
E-mail: wp@lptg.pl