Wspomnienie Profesora Tadeusza Gaździka (1954–2021) 06.09.2021

8 czerwca 2021 roku, po krótkiej chorobie, zmarł Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szymon Gaździk. Urodził się 20 maja 1954 roku w Krośnie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Już w czasie studiów ujawniał swoje zainteresowania naukowe. Działał czynnie jako przewodniczący w Kole Naukowym przy Zakładzie Fizjologii i Zakładzie Anestezjologii Śląskiej Akademii Medycznej. Wówczas za swoje prace w Kole Naukowym uzyskał liczne nagrody, łącznie z nagrodą Polskiej Akademii Nauk i nagrodą im. B. Nowakowskiego. 

W kolejnych latach swojej praktyki pogłębiał wiedzę i poszerzał specjalizacje, uzyskując II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, a 8 lat później II stopień specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego został ordynatorem w Katedrze i Klinice Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu/Sosnowcu, później, przez 7 lat, był Kierownikiem Kliniki Ortopedii Katedry Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Ustroniu. Po powrocie do Katowic pełnił z kolei funkcję ordynatora Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Szpitalu Górniczym w Katowicach. W 1998 roku został powołany na Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie rok później uzyskał tytuł naukowy profesora. Zatrudniony również na etacie profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od roku 2013 Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Dyrektor Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas swojej ścieżki zawodowej i naukowej intensywnie się rozwijał. Odbył liczne staże w klinikach: ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych i torakochirurgicznych, zarówno krajowych oraz zagranicznych, m.in. w: RFN, Szwajcarii, Anglii, USA, a także z zakresu mikroskopii elektronowej w Japonii.

Organizował liczne sympozja, konferencje naukowe, szkolenia, seminaria warsztatowe, XXXVI Zjazd naukowy PTOiTr. W latach 2002–2006 Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Pełnił także funkcję redaktora naczelnego w czasopiśmie „Ortopedia i traumatologia” oraz był założycielem dwujęzycznego czasopisma – „The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research”. 

Pełnił również różne funkcje społeczne, będąc członkiem Komisji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, konsultantem regionalnym w dziedzinie Ortopedii, a także Konsultantem Wojewódzkim ds. Ortopedii w województwie śląskim.

W pracach naukowych umiejętnie przekazywał wiedzę i zdobyte doświadczenia. Opublikował ponad 242 doniesień naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych. Był jednym z prekursorów przekładającym zagraniczne, specjalistyczne książki medyczne na język polski. Działał jako tłumacz i redaktor wielu monografii naukowych w Polsce oraz poza nią. Autor licznych filmów naukowych i dwóch patentów. Promotor 32 rozpraw doktorskich z zakresu ortopedii i traumatologii oraz recenzent 66 rozpraw doktorskich, 28 prac habilitacyjnych oraz 16 postępowań o nadanie tytułu profesora. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Profesor był człowiekiem otwartym, życzliwym, zawsze wspierał pomocą, radą i swoim doświadczeniem życiowym. W naszej pamięci pozostanie jako wspaniały naukowiec, człowiek wielkiego serca, mądrości i dobroci. 

Spoczął w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Sosnowcu.


Cześć jego pamięci, niech spoczywa w spokoju.

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedźwiedzki


Dodaj wiadomość (jako Gość)