Prof. dr hab. n. med. Jerzy Edward Kiwerski (1937-2024) 04.03.2024

Profesor Jerzy Edward Kiwerski urodził się 24.06.1937 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. W 1954 r. ukończył gimnazjum im. W. Górskiego w Warszawie. W 1955 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Po uzyskaniu absolutorium powrócił do Warszawy i podjął pracę w Zakładzie Anatomii Patologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał w 1963 r. W 1965 roku rozpoczął pracę w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.


Od października 1967 r. – z inicjatywy prof. Mariana Weissa – podjął pracę na etacie asystenta w Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1967-1974 uzyskał II st. specjalizacji w zakresie rehabilitacji oraz chirurgii urazowej i ortopedii. W 1971 r., po obronie pracy doktorskiej pt. „Postrzałowe uszkodzenia nerwów obwodowych”, otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 1975 r., po przedstawieniu rozprawy pt. „Próba zwiększenia przydatności ręki tetraplegika drogą stosowania przeszczepów nerwów i stymulatorów implantowanych”, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie rehabilitacji schorzeń narządów ruchu i został docentem w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie. W tym okresie został też ordynatorem oddziału urazów kręgosłupa Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie (1973-1999). W 1982 r. otrzymał nominację na kierownika Katedry i Kliniki Rehabilitacji. Funkcję tę piastował do 2008 r. W latach 1982-2002 był mazowieckim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Uchwałą Rady Państwa z dnia 5 lipca 1984 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. W latach 1992-1998 pełnił funkcję dyrektora naczelnego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. 16 lutego 1999 r. otrzymał nominację ministra zdrowia na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 2002-2008 piastował funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie rehabilitacji. Po zakończeniu pracy w Klinice Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.


Dorobek naukowy Profesora obejmuje: ponad 570 doniesień publikowanych w kraju i za granicą i ponad 70 podręczników. Profesor wygłosił 360 referatów podczas krajowych i międzynarodowych kongresów naukowych. Był kierownikiem specjalizacji 90 lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowej i ortopedii, promotorem 24 ukończonych doktoratów oraz opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych.


Profesor Jerzy Kiwerski był wieloletnim członkiem Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN (obecnie Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej), w którym przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Prezydium i został uhonorowany dożywotnim tytułem Honorowego Przewodniczącego tego Komitetu. Był członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Inżynierii Medycznej tego Komitetu. Od 1995 r. był aktywnym członkiem New York Academy of Sciences. Był członkiem honorowym Światowej Federacji Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów oraz Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, w którym w latach 1992-1999 pełnił funkcję prezesa, a do 2022 r. był członkiem Zarządu Głównego PTReh.


Profesor był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Spondyloortopedii ww. Towarzystwa. Był też członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki i przez dwie kadencje jego wiceprzewodniczącym, a także członkiem założycielem i członkiem ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej. Za zasługi na rzecz rozwoju Polskiej Szkoły Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.


Profesor Jerzy Kiwerski był także pierwszym przedstawicielem Polski w European Board of Physical Medicine and Rehabilitation, członkiem Research Board of Advisors of the American Biographical Institute, International Medical Society of Paraplegia, European Spine Society oraz International Rehabilitation Medical Association (1990). Profesor był członkiem komitetów redakcyjnych wielu znanych czasopism naukowych, m.in. „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”, „Postępy Rehabilitacji”, „Balneologia Polska”, „Fizjoterapia Polska”.


Został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, naukowymi i resortowymi, a w tym Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem im. Adama Grucy, odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Złotą Odznaką TWK, odznaką honorową „Za Zasługi dla Warszawy”, medalem 50-lecia A.M. w Warszawie, medalem 50-lecia PAN. Został wyróżniony przez International Biographical Centre oraz American Biographical Centre licznymi tytułami i dyplomami, a w tym: 2000 Outstanding Intellectuals of 20th Century oraz Man of the Year 2001. Profesor był cytowany w licznych międzynarodowych wydawnictwach biograficznych i został zaliczony do grona The 100 Most Intriguing People of 2003 (Am. Biogr. Inst.), The Genius Elite – July 2004 (ABI) oraz Man of the Year 2004 (FAB).


Profesor Jerzy Kiwerski zmarł 6 lutego 2024 r. Był wybitną postacią polskiej ortopedii i rehabilitacji.

 

Cześć Jego pamięci!

  

Marek Krasuski

Dodaj wiadomość (jako Gość)