Urodził się 18 października 1951 r. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1975-1994 pracował w Katedrze i Klinice Ortopedii AM we Wrocławiu. Tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii uzyskał w 1981 r. W roku 1982 obronił rozprawę doktorską. W październiku 1992 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1994 r. objął kierownictwo Katedry i Kliniki Ortopedii AM w Bydgoszczy. Był członkiem komitetów naukowych czasopism: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja oraz Annales Academiae Medicae Bydgostiensis. Dzięki Jego staraniom udało się w 2002 r. zorganizować pierwszy w Bydgoszczy Zjazd, w którym przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu XXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W kadencji 2000-2002 był członkiem Zarządu Głównego PTOiTr. Pełnił funkcję prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTOiTr, a także był delegatem narodowym PTOiTr w SICOT. W latach 1995-2001 przez dwie kadencje wypełniał obowiązki prodziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką „Za wzorową pracę w służbie Zdrowia”. Zmarł tragicznie 11 grudnia 2003 r.