Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Redakcyjnego Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej – oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – przedkładam sprawozdanie z działalności redakcyjnej i wydawniczej w kadencji 2019–2020.

1. Od stycznia 2019 roku do września 2020 roku opublikowano 8 zeszytów:

– w 2019 roku 6 zeszytów, 

– w 2020 roku 2 zeszyty łączone (1–2 i 3–4) ze względu na pandemię i mniejszą aktywność publikacyjną autorów.

Kategoria pracy i liczba w danym zeszycie:

– prace oryginalne:        4            3            2            2            0            1            4              9            25

– opisy przypadku:        1            2            5            1            3            2            1              0            15

– prace przeglądowe:    1            1            0            2            4            3            1              1            13

Razem: 53 prace

Autorzy krajowi: 96

Autorzy zagraniczni: 16

2. Redakcja naszego czasopisma, wraz wydawcą Wydawnictwem Exemplum, wypełniła wszystkie zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służące podniesieniu rangi periodyku i w konsekwencji do pozytywnej oceny ministerialnej:

– od 2017 roku wszystkie prace wydawane są w języku angielskim,

– wszystkie prace są recenzowane,

– czasopismo posiada portal elektroniczny wraz z systemem zgłaszania i recenzowania prac,

– każda praca posiada numer DOI (Crossref, Nowy Jork),

– archiwizujemy prace w bazie Portico (USA), zgodnie z zaleceniem PubMed,

– czasopismo jest w wersji drukowanej oraz elektronicznej z darmowym otwartym dostępem do pełnych wersji prac (Open Access),

– sukcesywnie wnioskujemy do PubMed,

– podnieśliśmy punktację w Index Copernicus,

– zarejestrowano czasopismo w Sądzie Rejonowym w Poznaniu do spisu czasopism.

Mimo spełnienia wszystkich powyższych warunków, nasze czasopismo nie zostało zakwalifikowane na ministerialną listę czasopism i automatycznie przyznano 5 punktów. Złożyliśmy odwołanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prosząc o uzasadnienie. Niestety, bez skutku. 

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że czasopismo ma lokalny charakter i nie rokuje na umiędzynarodowienie. Z inicjatywy Redakcji, nasze środowisko wystosowało list otwarty do ministra Jarosława Gowina, będący wyrazem niezrozumienia i zaniepokojenia dla stosowanych kryteriów oceny czasopism naukowych. List został odczytany podczas Walnego Zgromadzenia na XXXVIII Dniach Ortopedycznych Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego zorganizowanych w Siedlcach w 2019 roku. Pod listem podpisał się Zarząd Towarzystwa oraz wszyscy obecni na Zgromadzeniu. Niestety, Ministerstwo w odpowiedzi nie odniosło się do przedstawionych przez nas argumentów.

Nie zgadzamy się z opinią Ministerstwa i nadal podejmujemy starania, aby zwrócić uwagę na bezsprzeczną wartość naszego prawie 100-letniego czasopisma, w którym przez lata publikowali najznamienitsi ortopedzi i traumatolodzy oraz obecni liczni profesorowie i kierownicy klinik w Polsce.

3. Redakcja wystosowała apel do naszego środowiska oraz listy indywidualne do kierowników klinik z prośbą o nadsyłanie prac do Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej – oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Regularne publikowanie prac ze wszystkich ośrodków daje realne argumenty w dyskusji dotyczącej podwyższenia punktacji oraz potwierdzenia pozycji naszego periodyku. Kilka ośrodków zareagowało na apel z pełnym zrozumieniem i włączyło się aktywnie, przesyłając interesujące prace.

4. Zapraszamy do publikowania także autorów z zagranicy w celu umiędzynarodowienia czasopisma.

5. Redakcja była także współwydawcą kolejnych publikacji w serii wydawniczej Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna.

6. Podnieśliśmy punktację czasopisma w systemie Index Copernicus i złożyliśmy kolejny wniosek.

7. Z inicjatywy Redakcji czasopisma, kontynuowane są prace nad podręcznikiem dla specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządów ruchu.

8. Pragniemy także, oprócz wydawania czasopisma, pełnić rolę szerokiej platformy edukacyjnej, publikując nadsyłane do Redakcji monografie specjalistyczne w serii wydawniczej Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna utworzonej w raz z Wydawnictwem Exemplum, w ramach której ukazało się dotychczas 18 publikacji tematycznych.

Plany na kolejną kadencję:

1. Archiwizacja elektroniczna wszystkich dostępnych prac opublikowanych w czasopiśmie od roku 1990.

2.  Umieszczenie jak największej liczby prac archiwalnych w Google Scholar.

3. Zwiększenie procentowe autorów zagranicznych.

4. Aplikowanie do kolejnej oceny ministerialnej.

5. Złożenie ponownego wniosku o reaktywowanie czasopisma PubMed.


Łączę wyrazy szacunku,

prof. dr hab. med. Andrzej Nowakowski

Redaktor Naczelny Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej