Szanowni Państwo, w dniu 10.07.2018 roku podjęto uchwałę o powołaniu Biura Towarzystwa oraz ustalono zasady organizacji najważniejszych imprez Towarzystwa, w tym Dni Ortopedycznych oraz Zjazdów Naukowych. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami wyboru ośrodka organizującego Zjazdy Naukowe i Dni Ortopedyczne.

ZASADY WYBORU OŚRODKA ORGANIZUJĄCEGO ZJAZDY i  DNI ORTOPEDYCZNE
– uchwała z dnia 10.07.2018 roku

 1. Niniejsza regulacja zwana dalej „Zasadami” wydana została na podstawie § 27 Statutu towarzystwa w celu szczegółowego określenia zasad dokonywania przez Zarząd Główny wyboru ośrodka organizującego Dni Ortopedyczne i Zjazdy Krajowe (zwane dalej „Zjazdami”).
 2. Organizacja Zjazdów i Dni Ortopedycznych jest powierzana przez Zarząd Główny ośrodkom, które zgłosiły chęć ich organizacji w terminie, o którym mowa jest w pkt. 3. Każdego roku wybierany jest ośrodek na organizację Zjazdu, który odbyć się ma za co najmniej 4 lata. 
 3. Ośrodek, który zainteresowany jest organizacją Zjazdu, powinien przesłać taką informację na adres mailowy Biura Zarządu z krótkim opisem planowanego przedsięwzięcia ze wskazaniem potencjalnego miejsca organizacji i wstępnego zarysu programu.
 4. Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu zarządu, przypadającym po upływie terminu, o którym mowa jest w pkt. 3 powyżej, dokonuje wyboru ośrodka spośród ośrodków, które zgłosiły zainteresowanie organizacją Zjazdu.
 5. Wybór odbywa się w drodze głosowania podczas zebrania Zarządu Głównego. Jeżeli liczba głosów przypadająca na dwie lub więcej ośrodków jest równa, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 6. Dany ośrodek może organizować Zjazd nie częściej niż raz na 3 lata.
 7. Po wyborze ośrodka, któremu powierzona zostanie organizacji Zjazdu lub Dni Ortopedycznych Zarząd Główny powołuje Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzi osoba reprezentująca ośrodek organizujący Zjazd, osoba z Biura Zarządu oraz przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za organizację Zjazdu lub Dni. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest wybrany przedstawiciel ośrodka organizującego Zjazd lub Dni.
 8. Komitet organizacyjny odpowiedzialny jest za prawidłową organizację Zjazdu lub Dni. Zobowiązany jest również do bieżącego informowania Zarządu Głównego o stanie realizacji prac związanych z organizacją wydarzenia.
 9. Członkowie Komitetu Organizacyjnego mogą, o ile Zarząd Główny podejmie taką decyzję, otrzymać wynagrodzenie za udział w pracach Komitetu Organizacyjnego w wysokości określonej w decyzji Zarządu Głównego.
 10. Wyboru firmy organizującej Zjazd lub Dni ortopedyczne dokonuje ośrodek organizujący wydarzenie i przedstawia swoją propozycję na najbliższym zebraniu ZG.
 11. Wybrany ośrodek organizujący Zjazd lub Dni ortopedyczne w ciągu 4 miesięcy przedstawia propozycje firmy organizującej zjazd Zarządowi Głównemu PTOiTr. 
 12. Wybrana firma zobowiązana będzie do podpisania umowy z PTOiTr według określonego wzoru, opracowanego przez Biuro Towarzystwa oraz organizacji Zjazdu lub Dni zgodnie z wyznaczonymi przez Zarząd Główny kryteriami. Każde odstępstwo od podanych kryteriów lub przyjętego wzoru umowy wymaga zgody Zarządu Głównego wyrażonej na piśmie lub w formie mailowej.
 13. Ośrodek organizujący Zjazd lub Dni zobowiązany jest w terminie 21 dni od zakończeniu Zjazdu przedstawić Zarządowi Głównemu raport z jego organizacji, zawierający w szczególności informacje finansowe dotyczące faktycznie poniesionych kosztów oraz wszystkich pozyskanych przychodów.
 14. W przypadku jeżeli w wyniku organizacji Zjazdu wypracowany został zysk, wówczas z kwoty przeznaczonej dla Towarzystwa 10% przekazywana jest na konto bankowe ośrodka organizującego Zjazd lub Dni, a 90% przekazywana jest na konto PTOiTr.