Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, zbliża się koniec kadencji obecnego Zarządu naszego Towarzystwa, czas wielkich zmian i udoskonaleń funkcjonowania Towarzystwa podczas naszej 4-letniej intensywnej pracy. Sprawozdanie Prezesa oraz całego Zarządu odbędzie się podczas nadchodzącego 42. Zjazdu Naukowego PTOiTr w Krakowie, jednak zdaję sobie sprawę z faktu, że nie wszyscy członkowie naszego Towarzystwa będą mogli uczestniczyć w tym ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu, dlatego przede wszystkim do nich kieruję te słowa.

Obecny Zarząd rozpoczął kadencję w 2015 roku po wyborach we Wrocławiu. W poprzedniej kadencji Zarządu zainicjowaliśmy wiele nowych przedsięwzięć, które wdrażaliśmy w długiej perspektywie czasowej, dlatego pojawiła się propozycja, aby kadencję przedłużyć o kolejne 2 lata i dokończyć działania. Po analizie prawnej doszliśmy do wniosku, że jest to możliwe, a w maju 2017 roku potwierdził to Krajowy Rejestr Sądowy, zatwierdzając skład Zarządu Głównego na kadencję 2017-2018.

Na początku kadencji za jedno z najważniejszych zadań uznaliśmy komunikację z naszym środowiskiem. Skupiliśmy się na stworzeniu nowej, przejrzystej, spełniającej najnowsze standardy strony internetowej Towarzystwa (www.ptoitr.pl). Już po kilku miesiącach jej funkcjonowania stwierdziliśmy, że było to dobre rozwiązanie. Gdy rozpoczynaliśmy działania edukacyjne i informacyjne na stronie, docieraliśmy do garści czytelników, która pozostała po poprzednim Zarządzie. Po czterech latach regularnej, przemyślanej komunikacji, którą wspierała firma LPT Group, doczekaliśmy się ponad dwóch tysięcy odbiorców - naszych kolegów, odwiedzających stronę Towarzystwa. Z wielką przyjemnością patrzę na szybki rozwój strony, wzbogacanej systematycznie o nowe wartości, szczególnie potrzebne i przydatne młodszym kolegom. O znaczeniu tej strony świadczy również coraz większe zainteresowanie nią partnerów edukacyjnych - firm farmaceutycznych i sprzętowych. Obecnie nasza strona internetowa stanowi wzór dla innych Towarzystw. Utrzymanie strony internetowej Towarzystwa jest nie tylko o połowę niższe niż za czasów kadencji 2013-2014, ale dodatkowo przynosi dochód w postaci środków pozyskiwanych na działalność statutową Towarzystwa od firm.

Na początku kadencji całe nasze środowisko zostało zaskoczone zmianą taryfikacji i wycen procedur ortopedycznych przez AOTMiT. Powołana przez prof. Pawła Małdyka komisja, składająca się ze specjalistów w naszej dziedzinie przy wsparciu wielu naszych kolegów, w tym obecnego konsultanta krajowego prof. Jarosława Czubaka, prof. Jacka Kruczyńskiego, prof. Wojciecha Marczyńskiego i dra Krzysztofa Uszyńskiego umożliwiła złagodzenie pierwotnych planów agencji, szczególnie w zakresie wyceny zabiegów aloplastyk. Duży udział w tych pracach przypadł Zarządowi Głównemu naszego Towarzystwa. 

Moje najśmielsze oczekiwania przeszła aktywność naszych najmłodszych kolegów, studentów i rezydentów. Studenci w maju 2017 roku zarejestrowali swoje stowarzyszenie pod nazwą: Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne. Działalność naszych najmłodszych kolegów, studentów - Adriana Góralczyka (prezes), Bartosza Maciąga (wiceprezes) i Kuby Radzimowskiego (sekretarz) zasługuje na najwyższe uznanie. Podobną inicjatywę z ramienia rezydentów podjął dr Szymon Czech. Tradycją też stało się zapraszanie przedstawicieli studentów i rezydentów na zebrania Zarządu Głównego. 

W stały punkt działalności edukacyjnej Towarzystwa wpisują się także konferencje studenckie. Pierwsza, która została zorganizowana z inicjatywy prof. Andrzeja Bohatyrewicza, odbyła się dzięki aktywności prof. Tomasza Mazurka w roku 2017 w Gdańsku. W tym roku konferencja "SKO" (Studencka Konferencja Ortopedyczna) odbędzie się w Szczecinie, a w kolejnym roku w Łodzi.

W celu poprawy jakości szkolenia rezydentów od kilku lat Zarząd Główny wspiera rezydentów, umożliwiając im bezpłatny udział w doskonałych szkoleniach FORTE Summer School. Zarząd wspiera finansowo takie aktywności aktywizując rezydentów i młodych lekarzy do lepszego przygotowania zawodowego. Za czasów naszego Zarządu w kontekście edukacji wsparliśmy młodych ortopedów finansowo na poziomie 48 000 zł, co nie miało miejsca za kadencji poprzedniego Zarządu. 

Myśląc o naszych najmłodszych kolegach przygotowaliśmy podręcznik pod redakcją profesorów Andrzeja Nowakowskiego i Tomasza Mazurka „Ortopedia i Traumatologia dla studentów medycyny”. Uroczysta inauguracja tego podręcznika odbyła się w styczniu 2017 roku w Łodzi z liczną obecnością środowisk studenckich oraz najwyższych władz Uczelni. Podręcznik ten został wyróżniony w konkursie na najlepszą książkę akademicką naukową ACADEMIA 2018. W przygotowaniu jest podręcznik dla studentów anglojęzycznych, podobnie jak podręcznik przeznaczony dla rezydentów, jako znacznie rozszerzona wersja podręcznika studenckiego z dostępem do testowych pytań egzaminacyjnych.

Unowocześnieniu uległa również szata graficzna i zawartość naszego czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. W wersji angielskiej z interesującymi pracami ma szansę na zdobycie wyższej punktacji KBN oraz ostatecznie współczynnika Impact Factor. Specjalnie dla czasopisma została przygotowana zupełnie nowa strona internetowa: http://polishorthopaedics.pl/ 

Z olbrzymią przyjemnością obserwuję obecność naszych kolegów w ważnych organizacjach ortopedycznych na świecie. W zarządach Towarzystw zasiadają nasi Koledzy – Andrzej Bohatyrewicz (SICOT), Jarosław Czubak (EPOS), Bartłomiej Kowalczyk, Szymon Pietrzak (EPOS), Jacek Kaczmarczyk (EFORT), Leszek Romanowski (EFORT), Marek Synder (EFORT, SICOT), Szymon Czech (FORTE). Jesteśmy liczącym się Towarzystwem w strukturach ortopedycznych, dowodem czego jest powierzenie Polsce organizacji Kongresu Osteosynthese International w Poznaniu. Prezydentem tego kongresu został dr Mirosław Falis. Kongres okazał się wspaniałym wydarzeniem, wysoko ocenianym zarówno przez uczestników, jak i liczne grono zaproszonych gości z całego świata.

Z dumą obserwuję coraz liczniejszy udział naszych kolegów w różnych kongresach na świecie, takich jak  EFORT, EPOS, AAOS i inne.  Wielu naszych kolegów przedstawia tam prace ustnie, część w formie plakatów. Na uwagę zasługuje także powierzanie nam prowadzenia sesji naukowych i szkoleniowych. Wspaniałym ukoronowaniem naszych sukcesów było wyróżnienie podczas kongresu EFORT w Barcelonie nagrodą Jacquesa Duparta pracy dra Łukasza Łapaja z Kliniki Ortopedycznej w Poznaniu, kierowanej przez prof. Jacka Kruczyńskiego. 

W czasie trwania kadencji Zarząd ściśle współpracował z Konferencją Prezesów Towarzystw Lekarskich, podejmując wiele ważnych decyzji dotyczących naszego środowiska.

 Istotną zmianą w działalności naszego Towarzystwa było podjęcie uchwały o zmianie sposobu pobierania opłat członkowskich. Od bieżącego roku wpłat można dokonywać elektronicznie, logując się na stronie PTOiTr. Jesteśmy przekonani, że ułatwi to pobieranie i rejestrowanie w bazie składek członkowskich. Już teraz możemy zaobserwować usprawnienie pracy Skarbnika, który może zarządzać bazą składek, otrzymując informację o opłacie natychmiast po jej dokonaniu przez członka Towarzystwa. Dzięki wprowadzeniu rozwiązania informatycznego i skrupulatnym analizom ustaliliśmy liczbę członków płacących składki - co nie udało się nigdy wcześniej Zarządom poprzednich kadencji. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i wprowadzenie systemu płatności online poprawiło w znaczący  sposób ściągalność składek.

Przy okazji finansów Towarzystwa szczególnie chciałbym podkreślić działalność firmy LPT Group, która prowadzi naszą stronę internetową od 2015 roku. To dzięki działalności osób z nią związanych pozyskujemy sponsorów i środki finansowe na realizację celów statutowych, nawiązujemy kontakty edukacyjne i tworzymy  nowoczesne programy szkoleniowe i informacyjne. Dzięki tym aktywnościom odnotowujemy regularne wpływy na konto Towarzystwa, które dziś przekraczają wielokrotnie stan konta, jaki zastaliśmy, obejmując Zarząd Towarzystwa. Nadmienię także, że do zera zredukowaliśmy koszty utrzymania Zarządu Głównego, które za czasów kadencji 2013-2014 sięgały kwot 26 000 zł.

Jako Prezes Towarzystwa reprezentowałem nasze środowisko w wielu krajach świata, w tym w wielu krajach Europy, w USA i Ameryce Południowej, wszędzie spotykając się z niezwykłą przychylnością dla naszych działań.

W roku 2018 roku zdecydowaliśmy się na utworzenie biura Towarzystwa. Założeniem działalności nowo powstałego biura jest wsparcie i odciążenie Zarządu w wybranych pracach, w tym w działalności administracyjnej, obsłudze prawnej, prowadzeniu korespondencji i organizowaniu najważniejszych imprez naukowych naszego Towarzystwa. 

Nie jestem  w stanie w tak krótkim przeglądzie przedstawić wszystkich kierunków działań i dokonań Zarządu Głównego. Prof. Leszek Romanowski jako aktywny uczestnik przemian w naszym Towarzystwie z pewnością będzie kontynuował to, co zapoczątkowaliśmy za naszej kadencji.

Zapraszam serdecznie w dniach 20-22 września na 42. Zjazd Naukowy naszego Towarzystwa do Krakowa.

Marek Synder
Prezes PTOiTr