Zarząd Główny PTOiTr informuje, że:
Walne Zebranie Członków odbędzie się  
21 września 2018 r. 
w ICE Kraków (ul. Marii Konopnickiej 17) w Sali Audytoryjnej 
o godzinie 17:00 

Jednocześnie przypominamy:
Członkowie naszego Towarzystwa, którzy do dnia 1 września 2018 r. nie uregulują składek członkowskich, będą mogli brać udział w walnym Zebraniu Członków PTOiTr w Krakowie, jednak bez prawa głosowania! 
Żeby zapobiec takiej sytuacji, apelujemy do Członków PTOiTr, aby jak największa liczba naszych Koleżanek i Kolegów z każdego regionu naszego kraju opłaciła składki w wyznaczonym terminie.

PROGRAM

1. Otwarcie Walnego Zebrania w I terminie
        (przy braku kworum: w II terminie) – prof. dr hab. n. med. Marek Synder,
        prezes ZG PTOiTr
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania (głosowanie jawne)
3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowej (3 osoby w komisji, głosowanie tajne)
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (4 osoby w komisji, głosowanie tajne)
6. Sprawozdanie Prezesa ZG PTOiTr
7. Sprawozdanie Sekretarza ZG PTOiTr z Walnego Zebrania
        w Lublinie w 2016 r.
8. Sprawozdanie Sekretarza ZG PTOiTr – dr n. med. Marek Drobniewski
9. Sprawozdanie Skarbnika ZG PTOiTr – dr hab. med. Andrzej Borowski
10. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego „Chirurgii Narządów Ruchu
        i Ortopedii Polskiej” – prof. Andrzej Nowakowski
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PTOiTr –
        prof. dr hab. Jacek Kruczyński
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTOiTr – dr hab. med. Marta Tarczyńska
13. Głosowanie nad wotum zaufania dla ustępującego Zarządu
        Głównego PTOiTr (głosowanie tajne)
14. Rekomendacja ZG PTOiTr na funkcję Prezesa elekta, członków
        Zarządu Głównego oraz Sekretarza i Skarbnika
15. Wybór i wyniki głosowania na Prezesa Elekta PTOiTr
16. Wybór i wyniki głosowania na 2 członków ZG PTOiTr
17. Wybór i wyniki głosowania na Sekretarza i Skarbnika ZG PTOiTr
18. Wybór i wynik głosowania na Redaktora Naczelnego „Chirurgii Narządów
        Ruchu i Ortopedii Polskiej”
19. Wybór i wyniki głosowania do Komisji Rewizyjnej
        (3 członków i 2 zastępców – razem: 5 osób)
20. Wybór i wyniki głosowania do Sądu Koleżeńskiego
        (5 członków i 2 zastępców – razem: 7 osób)
21. Zatwierdzenie tematów wiodących XLIII Zjazdu PTOiTr
        w Gdańsku w 2020 r.
22. Zatwierdzenie miejsca i tematów wiodących XLIV Zjazdu PTOiTr
        w Warszawie w 2022 r.
23. Potwierdzenie miejsca Dni Ortopedycznych w Łochowie w 2019 r.
24. Propozycje miejsca Dni Ortopedycznych w 2021 r.
25. Wystąpienie z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego 
        prof. Hansowi Stedtfeldowi z Niemiec (Norymberga) –
        dr med. Mirosław Falis
26. Informacje bieżące Zarządu Głównego PTOiTr o podjętych uchwałach 
27. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowego regulaminu Sądu Koleżeńskiego
        i Komisji Rewizyjnej
28. Wolne głosy i wnioski
29. Słowo Prezesa
30. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PTOiTr

Zapraszamy także do zapoznania się z informacją o: 
42. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego