Z żalem zawiadamiamy, że 6 lutego 2020 zmarł Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall.

Prof. dr hab. Andrzej Wall. Kierownik Kliniki Ortopedii w latach 1981-2007.

Andrzej Wall

Andrzej Wall urodził się 14.12.1936 r. w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim i zakończeniu II wojny światowej wraz z rodziną przybył na Dolny Śląsk. Świadectwo dojrzałości uzyskał w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu w 1953 r. i w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Podczas studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1956-1959 pracował jako zastępca asystenta w Zakładzie Anatomii Opisowej Akademii Me­dycznej. Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego w 1960 r. rozpoczął pracę na stano­wisku asystenta w Oddziale Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala im. J Babińskie­go we Wrocławiu, pracując równolegle przez 6 lat (do 1966 r.) w charakterze asystenta w Zakładzie Anatomii Opisowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1973 roku objął stanowisko adiunkta w Klinice Ortopedii Akademii Medycz­nej, działającej na bazie Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Zespolone­go we Wrocławiu. W 1981 r. został powołany na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalizację II stopnia w ortopedii i chirurgii urazowej uzyskał w 1968 r. W 1969 r. na podstawie pracy Zagadnienie zmian torbielopochodnych kości w odniesieniu do rozpoznania i po­stępowania leczniczego, decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medy­cznej we Wrocławiu, otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. W 1979 r. na podstawie rozprawy Badania nad wpływem usytuowania kręgosłupa lędźwio­wego i obciążeń w etiopatogenezie kręgozmyku uzyskał stopień doktora habilitowa­nego nauk medycznych z zakresu ortopedii i traumatologii, a w 1981 r. tytuł docenta. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Od 16.07.1995 r. profesor zwyczajny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Autor 232 publikacji naukowych w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych. Był kierownikiem 18 specjaliza­cji I stopnia i II stopnia z ortopedii i chirurgii urazowej, promo­torem 25 prac doktorskich oraz opiekunem dwóch przewodów habilitacyjnych. Recenzował 32 rozprawy doktorskie, 18 rozpraw habilitacyjnych oraz był recen­zentem dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora trzynastu osobom. Jest autorem i współautorem czterech patentów i wzorów patentowych. W latach 1981-1982 pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego ds. ortopedii i traumatologii, a od 1983 r. jest specjalistą regionalnym dla Dolnego Śląska. Od 1992 r. decyzją ministra zdrowia i opieki społecznej pełni funkcję koordynatora stosowania metody llizarowa w Polsce. W czerwcu 1997 r. został powołany na stanowisko przewodniczącego Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie ortopedii i traumatologii, które pełnił przez 2 lata. W latach 1980-1983 był sekretarzem, a 1984-1988 i 1998-2001 r. przewodniczącym Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzy­stwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W 1992 r. na XXIX Zjeździe Naukowym PTO­iTr. w Gdańsku został wybrany pierwszym Wiceprezesem, a w 1994 r. na XXX Jubileuszowym Zjeździe PTOiTr. we Wrocławiu - Prezesem Zarządu Głównego PTOiTr. Funkcję Prezesa pełnił przez dwie kadencje do 1998 roku. Od 1984 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Kwartalnik Ortopedyczny, Fizjoterapia Polska, Journal of Orthopaedics, Acta of Bioengineering and Biomechanics, The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research. Jest Członkiem Zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Wrocławskiego Towarzystwa Nauko­wego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz Sekcji Chirurgii Kola­na, Spondyloortopedii i Osteosyntezy PTOiTr. oraz Towarzystwa do Walki z Ka­lectwem. Jest członkiem-założycielem Polskiej Grupy ASAMI (Towarzystwa Badań, Stosowania i Rozwoju metody llizarowa). W 1992 r. został wybrany do SICOT (Societe lnternationale de Chirurgie Ortopedique et de Traumatologique). W latach 1996-2000 był przedstawicielem narodowym w Federacji Europejskich Towarzystw Orto­pedycznych i Traumatologicznych (EFORT). W 1989 roku został Członkiem Honorowym Sekcji Reumochirurgii Czechosłowackiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Od 1996 r. jest również złonkiem zagranicznym Sekcji Ortopedii Dziecięcej Włoskiego Towarzystwa Ortopedycz­nego i Traumatologicznego (S.I.O.T.). W 1994 r. otrzymał godność Członka Honorowego Słowackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a w 1996 r. został Członkiem Honorowym Węgierskiego Towarzystwa Ortopedy­cznego i Traumatologicznego. Od 1996 roku jest Członkiem Honorowym Stowarzyszenia im. Św. Celestyna. W 1998 roku został Członkiem Honorowym Czeskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego a od 2000 roku Członkiem Korespondentem Niemieckiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (DGOT), od 2002 roku Członkiem Honorowym Polskiej Grupy ASAMI, od 2004 roku Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W 2008 roku otrzymał tytuł Członka Honorowego Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii. Członek Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk w latach 2003-2006 i 2007-2010. Został odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasłu­gi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką "Zasłużony dla Miasta i Województwa Wrocławskiego", Od­znaką "Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia", Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych, Odznaką Honorową PCK IV stopnia. W 1995 r. zespół badawczy pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja Walla za cykl prac na temat leczenia nierówności i zaburzeń osi kończyn metodą dystrakcyjnej osteo­genezy według llizarowa został wyróżniony Zespołową Nagrodą Naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Z dniem 1 października 2007 roku, po kierowaniu Kliniką przez 27 lat, przeszedł na emeryturę. Przez cały czas pozostawał w kontakcie z Kliniką i uczestniczył w jej pracach klinicznych i naukowo-badawczych. Zmarł po długiej chorobie w dniu 6 lutego 2020 roku. 

Zarząd PTOiTr