Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

kadencja tego zarządu była trudna nie tylko z powodu pandemii, która nas zaskoczyła i pokrzyżowała wiele planów, ale również dlatego, że przyjęliśmy ambitne zadanie reorganizacji naszego Towarzystwa. Taka potrzeba istniała od dawna, była realizowana przez naszych poprzedników, jednak ten główny moment przypadł właśnie na tę kadencję. Braliśmy wzorce z wielu organizacji, szczególnie tych, które naszym zdaniem działają prężnie i nowocześnie, głównie z EFORTu. Dzięki temu, że aktualny Prezes naszego towarzystwa był przez dwie kadencje w ścisłym zarządzie EFORTu, przez wiele lat w platformie edukacyjnej EFORTu, a wszyscy członkowie przez wiele lat w innych ważnych europejskich organizacjach.

Niezależnie od podstawowej działalności statutowej, zajmowaliśmy się wieloma bieżącymi problemami, starając się równocześnie rozpocząć działania strategiczne. Wprowadzające nasze Towarzystwo w krąg nowoczesnych towarzystw naukowych.

Podstawowym naszym zdaniem było stworzenie sprawnie działającej platformy komunikacyjnej. Zadanie to udało się nam zorganizować w 90 procentach, dzięki temu możemy łatwo komunikować się między sobą i również tą drogą przekazać Wam niniejsze sprawozdanie. Przedstawimy je w punktach tak, by w sposób otwarty i czytelny można je było odebrać.

 1. Przygotowanie i wprowadzenie platformy komunikacyjnej PTOiTr, która umożliwia łatwą rejestrację oraz uzyskanie informacji o członkach, opłaconych składkach, wysyłanie profilowanych informacji, uporządkowanie informacji o oddziałach terenowych i sekcjach. Platforma jest podstawą komunikacji i warunkiem sprawnego, nowoczesnego działania Towarzystwa. Znacznie ułatwia przekazywanie bieżących informacji, ogłoszeń i wyników konkursów, decyzji Zarządu i Konsultanta Krajowego, upraszcza płacenie składek. Zawiera również informacje dotyczące osób szkolących się.  
 2. Ujednolicenie systemu subkont, stron internetowych, adresów mailowych oraz zarządzania członkami oddziałów terenowych. Dzięki temu konta będą prowadzone zgodnie z prawem i zasadami skarbowymi. Skarbnicy mają dostęp do platformy z możliwością przeglądania stanu finansowego oddziału.
 3. Powołanie i rozpoczęcie prac Komisji przy Zarządzie Głównym. Powstały: Komisja Edukacji, Rekomendacji, Historycznej, Czasu wolnego, Kontaktu z zagranicą.
 4. Wzmocnienie pozycji rezydentów poprzez wprowadzenie przedstawiciela do Zarządu, wsparcie i utworzenie Sekcji Rezydentów Ortopedii i Traumatologii, wykorzystanie serwisów społecznościowych do kontaktu.
 5. Zorganizowanie konkursu na najlepszą pracę doktorską.
 6. Poprawa bezpośredniego kontaktu z członkami – informowanie o odbytych telekonferencjach i spotkaniach Zarządu, podejmowanych decyzjach, stanu osobowego i finansowego w poszczególnych oddziałach.
 7. Powołanie Rady Konsultacyjnej, pierwsze zebranie odbyło się 23. czerwca 2020 roku. Celem Rady jest wspieranie zarządzania Towarzystwem, w skład Rady wchodzą byli Prezesi, Konsultant Krajowy, przewodniczący Komisji, przedstawiciele rezydentów.
 8. Wprowadzenie co miesiąc regularnych zebrań Zarządu w formie telekonferencji, sformalizowanie podejmowania decyzji w tej formie, rozszerzenie spotkań na oddziały terenowe.
 9. Zmiana filozofii działania Sekretarza i Skarbnika Zarządu w kierunku działań koncepcyjnych i strategicznych z równoczesny rozszerzeniem działania Biura PTOiTr z obsługą prawną i księgową. Obsługa prawna będzie rozszerzana o wsparcie wszystkich członków Towarzystwa.
 10. Wielkim sukcesem naszego Towarzystwa było uczestnictwo w Zjazdach Krajowych Towarzystwa Francuskiego i Izraelskiego jako Invited Nation. To pierwsze tak honorowe wydarzenie w historii.
 11. Poprawa współpracy ze wschodem i umocnienie swojej pozycji w EFORcie poprzez organizację Orthopaedics Convention for Eastern Europe. Uczestnictwo członka Zarządu Towarzystwa w ścisłym Zarządzie EFORTu.
 12. Wsparcie finansowe rezydentów poprzez ufundowanie uczestnictwa w kursie FORTE Summer School oraz EFORT Travelling Fellowship.
 13. Bardzo dobra współpraca z Konsultantem Krajowym: wspólny kanał informacyjny, włączenie w prace Rady Konsultacyjnej.
 14. Zmiany statutu dotyczące usprawnienia komunikacji z członkami i dostosowanie do nowoczesnego prowadzenia Towarzystwa – uprawomocnienie korespondencji elektronicznej i platformy. Przygotowanie propozycji dalszych zmian.
 15. Ustanowienie odznaczenia “Laur PTOiTr”. Wprowadzenie tego odznaczenia stało się koniecznością, ponieważ odznaczenie “Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” już od poprzedniej kadencji jest prywatnym odznaczeniem prof. Damiana Kusza, na które nasze Towarzystwo nie ma żadnego formalnego wpływu.
 16. Zmiana regulaminu prac Kapituły Medalu im. W. Degi.
 17. Opracowanie i opublikowanie na stronie regulaminów prac Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 18. Zorganizowanie w ramach Izby Gospodarczej spotkania z firmami i omówienie zasad współpracy.

Nad czym aktualnie pracujemy i plany na przyszłość:

 1. Utrzymanie pozycji Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej.
 2. Rejestracja wszystkich członków na platformie komunikacyjnej.
 3. Stworzenie platformy współpracy z samodzielnymi Towarzystwami w dziedzinie ortopedii i traumatologii.
 4. Reorganizacja niektórych oddziałów terenowych, poprawa ich funkcjonowania.
 5. Uporządkowanie spraw Sekcji Towarzystwa.
 6. Doprecyzowanie współpracy z firmą LPT Group.
 7. Uściślenie współpracy z sąsiednimi Towarzystwami Ortopedycznymi, stworzenie grupy Wyszehrad.
 8. Wypracowanie nowych zasad współpracy z firmami ortopedycznymi na zasadach INFARMA, MEDTECH.

Jesteśmy otwarci na pomoc i współpracę całego naszego środowiska. Prosimy o przekazywanie nam własnych opinii i spostrzeżeń, szczególnie tych krytycznych. 

Prezes 

prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski 


Sekretarz 

dr n. med. Piotr Czarnecki