Program Walnego Zebrania Członków PTOiTr podczas Zjazdu w Warszawie 

(wrzesień 2022)1. Otwarcie Walnego Zebrania: 1. termin – 10.30, 2. termin – 10.45

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania

3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania

4. Wybór Komisji Mandatowej

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Sprawozdanie Prezesa i Sekretarza ZG PTOiTr 

7. Sprawozdanie Skarbnika ZG PTOiTr

8. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PTOiTr

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTOiTr

11. Głosowanie nad wotum zaufania dla ustępującego Zarządu Głównego PTOiTr

12. Propozycje zmian w statucie

13. Wybór Prezesa Elekta ZG PTOiTr. Propozycja Zarządu

14. Wybór Sekretarza i Skarbnika ZG PTOiTr

15. Wybór członków ZG PTOiTr. Propozycja Zarządu

16. Wybór Komisji Rewizyjnej

17. Wybór Sądu Koleżeńskiego

18. Wybór przedstawiciela do EFORT

19. Wystąpienie przedstawicielki lekarzy w trakcie specjalizacji

20. Wystąpienie przyszłego Prezesa ZG PTOiTr

21. Wolne wnioski 

22. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PTOiTr