Sprawozdanie z walnego zgromadzenia członków Oddziału Pomorskiego PTOiTr

Gdańsk, 04.09.2021

Miejsce obrad: Stara Wozownia, ul. Gradowa 8, GdańskPorządek Obrad

1. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Przyjęcie porządku dziennego

4. Wybór komisji skrutacyjnej

5. Sprawozdanie ustępującego zarządu

6. Dyskusja i głosowanie nad absolutorium dla ustępującego zarządu

7. Wybory nowego zarządu

8. Wolne wnioski


Przebieg Obrad

1. Ustępujący sekretarz Pomorskiego Oddziału PTOiTr – Jan Nyckowski – odczytał protokół z poprzedniego walnego zgromadzenia członków PTOiTr.

2. W głosowaniu wybrano przewodniczącego zebrania – Dr. Tomasza Dębskiego.

3. Po głosowaniu przyjęto porządek dzienny obrad.

4. Po głosowaniu wybrano członków komisji skrutacyjnej: Dr. Michała Tesznara, Dr. Arkadiusza Szycmana, Dr. Adama Augustyniaka.

5. Odczytano sprawozdania członków ustępującego zarządu Oddziału Pomorskiego PTOiTr – kolejno:

I. Prezesa Oddziału Pomorskiego PTOiTr – Dr. Wiktora Szandorowskiego

II. Skarbnika Oddziału Pomorskiego PTOiTr – Dr. Marka Rocławskiego

III. Komisji Rewizyjnej Oddziału Pomorskiego PTOiTr – Dr. Konrada Śniegowskiego

6. Po odczytaniu sprawozdań odbyła się dyskusja nad absolutorium dla ustępującego zarządu, po której jednogłośnie przyjęto absolutorium.

7. Po głosowaniu wybrano skład nowego zarządu Pomorskiego Oddziału PTOiTr:

Prezes: Grzegorz Sosnowski

Sekretarz: Wojciech Iluk

Skarbnik: Piotr Nowsk

Członek Zarządu: Michał Tabiszewski

Prezes Elekt: Rafał Pankowski

Komisja Rewizyjna: Dr Śniegowski, Dr Nyckowski, Dr Klawonn

Po głosowaniu Prezes oraz Prezes Elekt przedstawili priorytety na kolejne kadencje zarządu.

8. Wśród wolnych wniosków dyskutowano:

Prof. Mazurek: nowe pomysły na funkcjonowanie Oddziału, zwiększenie atrakcyjności spotkań, podkreślenie istotnego wydarzenia z poprzedniej kadencji – nadanie imienia Prof. Hlavatego sali wykładowej na terenie szpitala im. M. Kopernika. Zaproszenie na premierę podręcznika dla rezydentów, przygotowanie podręcznika w formie audiobooka.