Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, wraz z końcem roku upływa kadencja obecnego Zarządu. Wraz z nowym Prezesem, prof. Leszkiem Romanowskim postanowiliśmy podsumować minione lata naszej pracy na rzecz Towarzystwa. Przez dwie kadencje zrealizowaliśmy wiele inicjatyw, z czego możemy być dumni, gdyż owoce naszej pracy będą odczuwalne przez kolejne lata.

Na Walnym Zebraniu Członków podczas 42. Zjazdu Naukowego PTOiTr Komisja Rewizyjna pod kierunkiem dr hab. med. Marty Tarczyńskiej wysoko oceniła pracę Zarządu mijającej kadencji, nie dopatrując się żadnych uchybień statutowych ani formalnych, a Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Do najważniejszych naszych osiągnięć zaliczamy:

1. Stworzenie nowoczesnej strony internetowej Towarzystwa (www.ptoitr.pl). Strona jest bardzo często odwiedzana i cieszy się olbrzymim uznaniem naszych członków. Jesteśmy przekonani, że strona nadal będzie dobrze odbierana przez czytelników, którzy będą mogli znaleźć tam wszystkie potrzebne informacje związane z naszą specjalnością. Autorzy tej strony, nie pobierając za wykonaną pracę żadnego wynagrodzenia, zdobyli w minionych dwóch kadencjach olbrzymie zaufanie całego Zarządu Głównego, dlatego powierzymy im dalsze jej prowadzenie na kolejne lata.

2. Podniesienie rangi naszego Towarzystwa w świecie. Jeszcze nigdy w historii PTOiTr tylu naszych członków nie pełniło tak ważnych i zaszczytnych funkcji w światowych Towarzystwach naukowych (A. Bohatyrewicz, A. Borowski, S. Czech, J. Czubak,  B. Kowalczyk, M. Napiontek, S. Pietrzak, L. Romanowski, M. Synder).  Jesteśmy coraz chętniej zapraszani jako wykładowcy oraz moderatorzy sesji naukowych na najważniejsze kongresy i konferencje ortopedyczne na świecie. Członkowie naszego Towarzystwa otrzymują członkostwo honorowe innych Towarzystw (J. Czubak - Słowackiego, M. Synder – Argentyńskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, L. Romanowski Czeskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Rumuńskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki). Po raz pierwszy jesteśmy, jako Towarzystwo, zapraszani jako tzw. Guest Nation na Narodowe Konferencje – w przyszłym roku we Francji i w 2020 roku w Niemczech. O randze naszego Towarzystwa świadczy też przyjazd najważniejszych ortopedów z Niemiec, w tym Prezesa DGOT, prof. Wernera Sieberta na obchody 150-lecia urodzin prof. Biesalskiego w Ostródzie. O randze i znaczeniu naszego Towarzystwa świadczy także przyznawanie nam organizacji ważnych Kongresów naukowych (Osteosynthese International). Coraz chętniej też na nasze konferencje przyjeżdżają wybitni specjaliści z całego świata (Kongres Kolano w Krakowie, Sympozjum Wierzejewskiego w Warszawie i Eastern Convention w Poznaniu). Zarówno ja, jak i Leszek Romanowski reprezentowaliśmy nasze środowisko w wielu krajach świata, w tym w wielu krajach Europy, w USA i Ameryce Południowej, na Ukrainie i w Rosji, wszędzie spotykając się z niezwykłą przychylnością dla naszych działań.

3. Zaangażowanie naszych najmłodszych kolegów, studentów medycyny oraz rezydentów do pracy na rzecz Towarzystwa są godne największej pochwały. To właśnie dzięki tym młodym ludziom powstało Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne z prezesem Adrianem Góralczykiem na czele. Podobną inicjatywę z ramienia rezydentów podjął dr Szymon Czech. Dzięki takiej aktywności w tym roku odbyła się II. Międzynarodowa Konferencja Studencka w Szczecinie, a kolejna odbędzie się w Łodzi. W celu poprawy jakości szkolenia rezydentów od kilku lat Zarząd Główny wspiera rezydentów, umożliwiając im bezpłatny udział w doskonałych szkoleniach FORTE Summer School. Zarząd wspiera finansowo takie aktywności, aktywizując rezydentów i młodych lekarzy do lepszego przygotowania zawodowego.

4. Duży nacisk położyliśmy na edukację. Z myślą o naszych najmłodszych kolegach przygotowaliśmy podręcznik pod redakcją profesorów Andrzeja Nowakowskiego i Tomasza Mazurka Ortopedia i Traumatologia dla studentów medycyny. W końcowej fazie jest przygotowywanie podręcznika dla rezydentów, który równolegle tłumaczony jest na język angielski i ukraiński. Unowocześnieniu uległa również szata graficzna i zawartość naszego czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska.

5. Udało nam się wprowadzić możliwość opłacania składek członkowskich drogą elektroniczną, poprzez zautomatyzowany system Przelewy24, dostępny po zalogowaniu w zakładce "Moje konto" na stronie PTOiTr. Jesteśmy przekonani, że w kolejnych latach ten sposób poboru składek stanie się powszechny dla wszystkich naszych członków.

6. Pozostawiamy finanse Towarzystwa z niespotykanym dotąd poziomem środków. Kwota blisko miliona złotych na koncie Towarzystwa jest imponująca i z pewnością pozwoli na realizację przyszłych planów i zamierzeń nowego Zarządu.

7. Nowemu Zarządowi zostawiamy powołane już wcześniej Biuro Towarzystwa, które przejmie znaczną część prac i obowiązków Zarządu i przyczyni się do usprawniania jego pracy.

8. Zaawansowane są także prace dotyczące organizacji Dni Ortopedycznych w roku 2019. Ze względu na ograniczoną bazę noclegową oraz brak odpowiednich sal wykładowych, Zarząd jednomyślnie ustalił, że część oficjalna Dni odbędzie się w Siedlcach, natomiast obrady naukowe i wystawy firm będą odbywały się w Łochowie, niedaleko Siedlec.

9. Dzięki naszym staraniom, a także prof. M. Tęsiorowskiego i Jego zespołu Zjazd w Krakowie był zarówno sukcesem pod kątem naukowym, jak pod kątem liczby uczestników.

Przy okazji finansów Towarzystwa szczególnie chciałbym podkreślić działalność firmy LPT Group, która prowadzi praktycznie od początku naszą stronę internetową. To dzięki działalności osób z nią związanych pozyskujemy sponsorów, nawiązujemy kontakty edukacyjne i tworzone są nowoczesne programy szkoleniowe i informacyjne. Gdy firma LPT Group rozpoczynała działania edukacyjne i informacyjne na stronie, docieraliśmy do garści czytelników, która pozostała po poprzednim Zarządzie. Po czterech latach regularnej, przemyślanej komunikacji, którą wspierała firma LPT Group, doczekaliśmy się ponad dwóch tysięcy odbiorców - naszych kolegów, odwiedzających stronę Towarzystwa. Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu zespołu LPT Group wpływy za działalność edukacyjną przekazywane przez partnerów - firmy farmaceutyczne i sprzętowe - są regularne i pozwalają na realizację statutowej działalności Towarzystwa. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż firma LPT Group za wykonywaną pracę nie pobierała od Towarzystwa żadnego wynagrodzenia.

Liczne pisma, jakie w pod koniec kadencji otrzymujemy od Prezesów Oddziałów i zwykłych członków naszego Towarzystwa z poparciem naszej działalności i wyrazami uznania za naszą pracę w ciągu minionych dwóch kadencji świadczą, że wykonaliśmy  dobrą pracę na rzecz naszego Towarzystwa, stwarzając jednocześnie podstawy do rozszerzania dotychczasowej działalności w kolejnej kadencji.


Marek Synder i Leszek Romanowski