Z powodu epidemii COVID-19 nie odbył się w Gdańsku w dniach 16–19 września 2020 roku Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W związku z tym zostało zorganizowane Walne Zebranie PTOiTr w Gdańsku w dniu 19. września w Dworze Artusa. Pomimo pandemii przybyło około 100 osób. Zorganizowano część sprawozdawczo-wyborczą oraz część uroczystą.

W części sprawozdawczo-wyborczej przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego za lata 20182020. Zwieńczeniem sprawozdania było wystąpienie prezesa Towarzystwa profesora Leszka Romanowskiego. Część sprawozdawczą zakończono udzieleniem przez uczestników Walnego Zebrania absolutorium Zarządowi Głównemu. W kolejnej części spotkania przeprowadzono wybory nowego Zarządu PTOiTr.

Członkami nowego Zarządu PTOiTr zostali:

 • Profesor Tomasz Mazurek z Gdańska – prezes
 • Profesor Andrzej Bohatyrewicz ze Szczecina – prezes elekt
 • Profesor Leszek Romanowski z Poznania – prezes poprzedniej kadencji
 • Docent Rafał Pankowski z Gdańska – sekretarz
 • Doktor Filip Dąbrowski z Gdańska – skarbnik
 • Profesor Andrzej Borowski z Łodzi – członek Zarządu
 • Profesor Jacek Gągała z Lublina – członek Zarządu
 • Profesor Andrzej Nowakowski – redaktor naczelny Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej

Profesor Tomasz Mazurek – nowy prezes, przedstawił zamierzenia na czas swojej kadencji. Zapowiedział kontynuację działań poprzednich dwóch Zarządów, jednocześnie złożył podziękowanie ich prezesom: profesorowi Markowi Synderowi oraz profesorowi Leszkowi Romanowskiemu.

Za główne cele nowego Zarządu Profesor Mazurek uznał:

 • organizację Zjazdu i Dni Ortopedycznych w dobie pandemii COVID-19,
 • wspieranie oficjalnego czasopisma Towarzystwa – „Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej”,
 • organizację ochrony prawnej członków PTOiTr,
 • wydanie podręcznika dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • opiekę nad szkoleniem rezydentów,
 • kontynuację „Szkoły Ortopedycznej”,
 • stworzenie „Banku pytań”,
 • prace nad europejskim egzaminem specjalizacyjnym w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Przedstawione zamierzenia zostały przyjęte z pełną akceptacją Walnego Zebrania.

Część uroczysta Walnego Zebrania rozpoczęła się bezpośrednio po części sprawozdawczo-wyborczej. Spotkanie zaszczycili goście:

 • Piotr Kowalczuk – wiceprezydent Miasta Gdańska
 • Profesor Edyta Szurowska – prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Profesor Jarosław Czubak – konsultant krajowy ds. ortopedii

Pierwszym punktem spotkania było wręczenie doktorowi Michałowi T.W. von Grabowskiemu „Medalu Prezydenta Miasta Gdańska” za nadzwyczajne zasługi dla historii i relacji polsko-niemieckich w Gdańsku, a w szczególności za aktywność wydawniczą dotyczącą historii medycyny i ortopedii w Gdańsku. Laudację wygłosił profesor Andrzej Nowakowski, a medal wręczył wiceprezydent Piotr Kowalczyk.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie „Medalu im. Wiktora Degi” za szczególne osiągnięcia dla polskiej i światowej ortopedii i rehabilitacji.

Medal otrzymali:

 • Prof. dr hab. med. Bogdan Koczy z Piekar Śląskich (laudację wygłosił dr Michał Mielnik)
 • Profesor Wojciech Marczyński z Warszawy (laudację wygłosił prof. Mirosław Jabłoński)

Medale wręczyli: profesor Jacek Kruczyński – kanclerz kapituły, profesor Andrzej Nowakowski – honorowy kanclerz kapituły i profesor Leszek Romanowski – prezes PTOiTr.

Następnie wręczono nowe odznaczenie Towarzystwa – „Laur Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”.

Odznaczenie otrzymali:

 • Dr Paweł Cieśla (laudacja – dr Tomasz Dębski)
 • Dr Krzysztof Kolarz (laudacja – dr Mariusz Treder)
 • Dr Marek Krzemiński (laudacja – dr Piotr Sieliwończyk)
 • Dr Piotr Sieliwończyk (laudacja – prof. Tomasz Mazurek)
 • Dr Wiktor Szandorowski (laudacja – dr Maciej Jackowiak)
 • Dr Michał Tabiszewski (laudacja – prof. Leszek Romanowski)

Nagrodę w postaci odznaczenia oraz uroczystego dyplomu wręczyli prof. Leszek Romanowski – prezes PTOiTr, prof. Tomasz Mazurek – prezes elekt PTOiTr oraz prof. Marek Synder – prezes poprzedniej kadencji PTOiTr.

Ostatnim etapem części uroczystej Zebrania było wręczenie nagród za najlepsze doktoraty.

Przyznano pierwsze i drugie miejsce oraz trzy wyróżnienia.

I miejsce

dr Dariusz Grzelecki, promotor – prof. Jacek Kowalczewski
Ocena przydatności kalprotektyny w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia infekcji okołoprotezowych stawów kolanowych

II miejsce

dr Piotr Dudek, promotor – prof. Dariusz Marczak

Ocena wpływu różnych częstotliwości sonikacji na przeżycie bakterii najczęściej powodujących zakażenia okołoprotezowe stawów biodrowych i kolanowych

Wyróżnienia:

 • dr Anna Danielewicz, promotor – prof. Michał Latalski

Badania nad wpływem zastosowanych systemów do leczenia skolioz wcześnie pojawiających się na poziom uwalnianych jonów metali do tkanek

 • dr Piotr Michniowski, promotor – prof. Tomasz Mazurek

Ocena przydatności, częstości i czasu badania fizykalnego oraz ultrasonografii u noworodków i niemowląt badanych przesiewowo w kierunku wczesnego wykrycia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

 • Dr Paweł Bartosz, promotor – prof. Wojciech Marczyński

Analiza kliniczna zasadności stosowania drenażu ssącego w endoprotezoplastyce stawu biodrowego  badanie porównawcze prospektywne

Nagrodę w postaci uroczystego dyplomu wręczyli prof. Leszek Romanowski – prezes PTOiTr, prof. Tomasz Mazurek – prezes elekt PTOiTr oraz prof. Marek Synder – prezes poprzedniej kadencji PTOiTr.


 Poniżej udostępniamy kompletną fotorelację z wydarzenia.

[PRZEJDŹ DO GALERII]


Tomasz Mazurek