Urodził się 20 marca 1954 roku w Warszawie. Ukończył Warszawską Akademię Medyczną uzyskując tytuł lekarza w 1978 r. i rozpoczął pracę w ówczesnym Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 CMKP w Otwocku, w którym pracuje do dzisiaj. Kolejno uzyskiwał I stopień (1981) i II stopień (1984) specjalizacji w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii. W 1991 r. objął stanowisko Ordynatora Oddziału Zapaleń Tkanki Kostnej w Szpitalu im. Prof. A. Grucy (bierze udział w zmianie nazwy szpitala w 1990 r.) w Otwocku. W 1994 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Pracując w Oddziale Zapaleń Tkanki Kostnej (najpierw Szpitala, a następnie Kliniki Ortopedii CMKP) Aktywnie uczestniczy w pracach Sekcji Spondyloortopedii, przedstawiając prace o leczeniu kręgozmyków i usztywnieniu międzytrzonowym za pomocą klatek. Jest również aktywnym członkiem Sekcji Osteosyntezy PTOiTr. W 2007 objął stanowisko Kierownika Oddziału Ortopedii Dorosłych (Protezoplastyk) Kliniki Ortopedii CMKP w SPSK im. Prof. A. Grucy. Obecnie zajmuje się przede wszystkim problemami endoplastyk rewizyjnych w przebiegu infekcji okołoprotezowych. Jest autorem wielu prac ogłaszanych na zjazdach i sympozjach, publikowanych w krajowych czasopismach ortopedycznych, organizatorem Zjazdów PTOiTr oraz sympozjów i spotkań ortopedycznych. Jest kierownikiem i opiekunem specjalizacji młodszych kolegów. Prowadzi kursy naukowe krajowe i zagraniczne.