„Któ­­ry do­­stęp jest naj­le­p­szy? Ten, któ­­ry naj­le­­piej nam wy­­cho­­dzi” – na dzi­­sie­j­szym spo­­t­ka­­niu o ty­l­nym do­­stępie do sta­­wu bio­­dro­­we­­go opo­­wie dr Mi­­chał Pa­­na­­siuk. W wy­­kła­­dzie m.in. wska­­za­­nia do ty­l­ne­­go do­­stępu, pra­­wi­­dło­­we uło­­że­­nie pa­­cje­n­ta, jak uni­k­nąć ma­r­twi­­cy ko­­­ści udo­­wej, po­­stę­­po­­wa­­nie ope­­ra­­cy­j­ne w do­stępie ty­l­nym.