Jak za­­­be­­z­pie­­­czyć pa­­­cje­­n­ta ho­­­spi­­­ta­­­li­­­zo­­­wa­­­ne­­­go, któ­­­ry cho­­­ru­­­je prze­­­w­le­­­kle na cho­­­ro­­­by nie­­­zwią­­­za­­­ne z pod­sta­­­wą ak­tu­­­a­­l­ne­­­go le­­­cze­­­nia szpi­­­ta­­l­ne­­­go? Czy mo­­ż­na wy­­­pi­­­sać re­­­ce­­p­tę na pro­­­dukt, któ­­­re­­­go bra­­­ku­­­je na od­dzia­­­le? Ile re­­­cept wy­­­sta­­­wić w cza­­­sie je­­d­nej wi­­­zy­­­ty? Na tru­­d­ne py­­­ta­­­nia od­po­­­wia­­­da spe­­­cja­­­li­­­sta pra­­­wa me­­­dy­­cz­ne­­­go, dr hab. Ju­­­sty­­­na Za­­j­del.