Nie­wie­le ba­dań oce­nia­ło ko­lej­ność prze­pro­wa­dze­nia oste­oto­mii krę­go­słu­pa i cał­ko­wi­tej alo­pla­sty­ki sta­wu bio­dro­we­go (THR) u pa­cjen­tów z ze­sztyw­nia­ją­cym za­pa­le­niem sta­wów krę­go­słu­pa. Do­ko­na­li­śmy re­tro­spek­tyw­nej oce­ny 28 ko­lej­nych pa­cjen­tów z ze­sztyw­nia­ją­cym za­pa­le­niem krę­go­słu­pa, któ­rzy pod­da­ni zo­sta­li oste­oto­mii krę­go­słu­pa i THR w okre­sie od wrze­śnia 2004 ro­ku do li­sto­pa­da 2012 ro­ku. W gru­pie tej 22 pa­cjen­tów mia­ło wy­ko­na­ną oste­oto­mię krę­go­słu­pa przed THR (gru­pa 1), a 6 cho­rych mia­ło wy­ko­na­ne THR przed oste­oto­mią krę­go­słu­pa (gru­pa 2).

Praca oryginalna: G.Q. Zheng, Y.G. Zhang, J.Y. Chen, Y. Wang. Decision making regarding spinal osteotomy and total hip replacement for ankylosing spondylitis: experience with 28 patients. From General Hospital of Chinese People’s Liberation Army, Beijing, China. Bone Joint J 2014;96-B:360–365.

PubMed

Niewiele badań oceniało kolejność przeprowadzenia osteotomii kręgosłupa i całkowitej aloplastyki stawu biodrowego (THR) u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.

Dokonaliśmy retrospektywnej oceny 28 kolejnych pacjentów z zesztywniającym zapaleniem kręgosłupa, którzy poddani zostali osteotomii kręgosłupa i THR w okresie od września 2004 roku do listopada 2012 roku. W grupie tej 22 pacjentów miało wykonaną osteotomię kręgosłupa przed THR (grupa 1), a 6 chorych miało wykonane THR przed osteotomią kręgosłupa (grupa 2).


Średni okres obserwacji wynosił 3.5 roku (2 do 9). Kąt Cobba w płaszczyźnie strzałkowej w odcinku poddanym osteotomii został skorygowany w stosunku do wartości kyfozy przed zabiegiem 32.4 (SD 15.50) do pooperacyjnej lordozy 29.6 (SD 11.20) (p<0.001). Istotną poprawę w zmniejszeniu bólu, poprawie funkcji i zakresu ruchomości zaobserwowano po THR. W grupie 2, u dwóch z sześciu pacjentów stwierdzono wczesne zwichnięcie przednie.


Osteotomia kręgosłupa została przeprowadzona 2 tygodnie po THR. W okresie obserwacji żaden staw biodrowy nie wymagał rewizji w żadnej z grup. Chociaż nasze badanie opiera się tylko na małej grupie chorych, jesteśmy zdania, że osteotomia kręgosłupa powinna być wykonana przed THR, chyba, że deformacja kręgosłupa nie jest tak duża, że uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu.