Czy w trak­cie za­bie­gu ope­ra­tor mo­że roz­sze­rzyć po­le ope­ra­cyj­ne, je­śli ży­cie pa­cjen­ta jest za­gro­żo­ne? Jak na­le­ży po­stą­pić wzglę­dem pa­cjen­ta któ­ry sprze­ci­wia się dzia­ła­niu le­ka­rza? Kie­dy po­trzeb­na jest do­dat­ko­wa zgo­da pa­cjen­ta na zmia­nę za­kre­su za­bie­gu?