Sto­so­wa­nie pro­duk­tu po­za za­re­je­stro­wa­ny­mi wska­za­nia­mi i w okre­ślo­nej gru­pie wie­ko­wej, któ­ra nie zo­sta­ła wy­mie­nio­na w cha­rak­te­ry­sty­ce pro­duk­tu lecz­ni­cze­go (ChPL) jest eks­pe­ry­men­tem lecz­ni­czym i wy­ma­ga m.in. zgo­dy ko­mi­sji bio­etycz­nej. Ist­nie­ją jed­nak przy­pad­ki, w któ­rych le­karz ma pra­wo bez­piecz­nie sto­so­wać pro­duk­ty off la­bel.