Czy nie bę­dąc le­ka­rzem da­nej spe­cjal­no­ści moż­na wy­sta­wić re­cep­tę na pro­dukt re­fun­do­wa­ny? Ja­kie wa­run­ki trze­ba speł­nić, by nie na­ru­szyć obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa? Spe­cja­li­sta pra­wa me­dycz­ne­go, dr hab. Ju­sty­na Zaj­del, wy­mie­nia dwie prze­słan­ki, któ­re mu­si speł­nić le­karz in­nej spe­cjal­no­ści, by zgod­nie z pra­wem wy­sta­wić re­cep­tę na pro­dukty re­fun­do­wa­ne.