Wy­ko­ny­wa­nie za­wo­du le­ka­rza w Pol­sce wią­że się z prze­strze­ga­niem okre­ślo­nych za­sad. Le­karz ma obo­wią­zek dzia­­łać zgo­d­nie z ak­tu­­a­l­nym sta­­nem wie­­dzy me­­dy­cz­nej, do­stęp­ny­mi me­to­da­mi i środ­ka­mi za­po­bie­ga­nia, roz­po­zna­wa­nia i le­cze­nia cho­rób, z za­sadami ety­ki za­wo­do­wej oraz z na­le­ży­tą sta­ran­no­ścią. Cze­go od le­ka­rza wy­ma­ga pol­skie pra­wo tłu­ma­czy dr Ju­sty­na Zaj­del.