Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pre­zen­ta­cją Ja­na Bla­chy, któ­ra do­ty­ka te­ma­tu prze­ciw­dzia­ła­nia in­fek­cjom w pro­te­zo­pla­sty­ce ko­la­na. Sprawdź, ja­kie czyn­ni­ki mo­gą mi­ni­ma­li­zo­wać ry­zy­ko wy­stą­pie­nia in­fek­cji.