Czy le­­piej wy­­brać UC za­­miast PS i CR na dzi­­sie­j­szym spo­­t­ka­­niu opo­­wie dr Krzy­sz­tof Ru­sz­ko­w­ski. W wy­­kła­­dzie m.in. ró­ż­ni­­ce sy­s­te­­mu PS i CR oraz dla­­cze­­go CR wy­­pa­­da le­­piej.