Urodził się 24 czerwca 1946 roku w Runowie. W 1971 r. ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 1972 r. podjął pracę na stanowisku asystenta Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Szpitalu Klinicznym WAM w Łodzi przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej do kierownika Kliniki i Komendanta Instytutu Chirurgii. W 2002 r. objął stanowisko kierownika Kliniki Ortopedii z Oddziałem Rehabilitacji Pourazowej i kierownika I Katedry Ortopedii i Traumatologii Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2008 r. po reorganizacji Katedry został kierownikiem Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej i Kliniki Ortopedii Wydziału Fizjoterapii. W 1974 r. uzyskał I stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w 1977 r. II stopień. Ponadto posiada specjalizację z organizacji ochrony zdrowia wojsk (1997 r.) i medycyny sportowej (1999 r.) i rehabilitacji medycznej (2002 r.). W 1977 r. doktoryzował się, a habilitował w 1983 r. W 1990 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a w 1994 r. stanowisko profesora zwyczajnego WAM. Od 1977 r. członek zwyczajny PTOiTr. Dwie kadencje – sekretarz Oddziału Łódzkiego PTOiTr. Dwie kadencje – wiceprezes Łódzkiego Oddziału PTOiTr. Jedna kadencja – wiceprezes Zarządu Głównego PTOiTr. Jest współautorem Patentu Nr 321552 na wynalazek „Wszczep stabilizujący – łącznikowy i sposób wykonania wszczepu stabilizująco-łącznikowego”. Badania koncentruje na immunopatologii zapaleń kości, immunoterapii, leczeniu operacyjnym oraz rekonstrukcji pozapalnych ubytków kości, alloplastyce stawów biodrowych i kolanowych, obrażeniach narządu ruchu występujące w warunkach służby wojskowej, nowotworach w obrębie układu narządu ruchu. Siedmiokrotnie nagradzany nagrodami naukowymi Rektora WAMj za prace naukowe (współautor). Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal im. Adama Grucy przyznany przez Zarząd PTOiTr.